guideubon

 

นศ.ครูสังคม ม.ราชภัฏอุบลฯ ลงแขกดำนา เรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีอีสาน

ลงแขกดำนา-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ช่วงนี้หลายมหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปและถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนั่นคือ กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งหากเราย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ หรือกิจกรรมรับน้อง ที่หลายคนเชื่อมั่นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน หากแต่ว่ากิจกรรมรับน้องใหม่นั้น เริ่มทวีความรุนแรงและมีรูปแบบของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์ จนบางครั้งอาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่มิอาจย้อนกลับไปแก้ไขได้

ลงแขกดำนา-ราชภัฏอุบล-02.jpg

จะดีแค่ไหนหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญถึงกิจกรรมการรับน้องที่มีมาอย่างยาวนาน ตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ดังเช่น สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์ บูรณาการร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีอีสาน “การลงแขกดำนา” ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ “การลงแขกดำนา” นั้นแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว

ลงแขกดำนา-ราชภัฏอุบล-03.jpg

สำหรับกิจกรรม “การลงแขกดำนา” พี่ชวนน้องบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในครั้งนี้ เกิดขึ้นที่ทุ่งนาบ้านเสียม หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการพลิกโฉมของกิจกรรมรับน้องที่หลายคนเคยเห็นและเป็นปัญหามาหลายสิบปี กิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านพร้อมลงมือดำนาจริง ๆ ถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยได้เรียนรู้และสัมผัสด้วยตนเอง สอดรับกับการเป็นว่าทีพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติในอนาคตที่จะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ยังประโยชน์แก่สังคม จากรุ่น สู่รุ่นต่อไป

ลงแขกดำนา-ราชภัฏอุบล-04.jpg

ลงแขกดำนา-ราชภัฏอุบล-05.jpg

ลงแขกดำนา-ราชภัฏอุบล-06.jpg

ลงแขกดำนา-ราชภัฏอุบล-07.jpg