guideubon

 

ม.อุบลฯ ติวเข้มวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้เฟรชชี่

มออุบล-อังกฤษ-คณิต-สื่อดิจิตอล-01.jpg

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,500 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการและ นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

มออุบล-อังกฤษ-คณิต-สื่อดิจิตอล-02.jpg

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาในการปรับตัวทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมุ่งเน้นในการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการเสริมทักษะการเรียนรู้ในสื่อดิจิทัลต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่สำหรับสืบค้นข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ของการบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้การใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รัชดา-โสภาคะยัง-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากบริบทการจัดการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 มีหลายๆ ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีปลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงต้องปรับตัว ปรับบทบาทให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อปรับตัวในบริทบที่เปลี่ยนไป จึงเป็นบทบาทและหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องดำเนินการ

มออุบล-อังกฤษ-คณิต-สื่อดิจิตอล-03.jpg

สืบเนื่องจากการพิจารณาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ในระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลในหลายปีที่ผ่านๆ มาทำให้พบประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไขปัญหา กล่าวคือ นักศึกษาส่วนหนึ่งและมีจำนวนค่อนข้างมากประสบปัญหาหรือขาดทักษะในด้านภาษาอังกฤษและทักษะในด้านคณิตศาสตร์ ที่สังคมโลกปัจจุบันให้ความสำคัญและมักจะกล่าวถึง จึงเป็นผลทำให้นักศึกษาเหล่านั้นสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้

มออุบล-อังกฤษ-คณิต-สื่อดิจิตอล-04.jpg

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดในเชิงคุณลักษณะที่ดีในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้งานได้ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับที่สามารถใช้งานได้ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงหมายถึงการมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว