guideubon

 

โควิดอุบลฯ พุ่ง 313 ราย ตลาดสันติสุข2 รวมผู้ป่วย 155 ราย

ตลาดสันติสุข2-เพิ่ม22-รวม155-01.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 313 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 301 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 9,097 ราย รักษาหายสะสม 7,147 ราย กำลังรักษา 1,936 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 14 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย รวมผู้ป่วย 155 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว และผู้ไปซื้อของในตลาด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 409 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็น นร. ตรวจพบเชื้อโควิดพร้อมเพื่อน 9 คน เพื่อจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เข้ามากักตัวในหอพัก 24-30 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 30 ราย เป็น นร./นักกีฬา/บุคลากรในโรงเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 40 คน

คลัสเตอร์ ต.เก่าขาม ม.1,2 อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ทีมน้ำยืนออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน และเด็กนักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 93 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ ต.ยางใหญ่ ม.5 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 19 ปี มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว (วัคซีน 2 เข็ม ATK-) สัมผัสญาติ/ ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 105 คน

คลัสเตอร์งานแต่งงาน ต.สีเชียร ม.5 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสญาติ/ ครอบครัว/ ผู้มาร่วมงานแต่ง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย เป็นผู้มาร่วมงานแต่งงาน/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 91 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าช้าง ม.2 อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี และ 63 ปี เป็นแม่ครัวในงานศพ ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีประวัติไปตลาดวารินฯ/ สว่างฯ สัมผัสคนในงานศพ-ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย รวมผู้ป่วย 44 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 125 คน

คลัสเตอร์งานวันเกิด ต.เกษม อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 17 ปี รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางมาจาก กทม. ตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการฯ ผล Negative วันที่ 23 ม.ค.65 จัดงานวันเกิด มีผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มเพื่อน วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive 27 ม.ค.65 ผล RT-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมงาน/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 124 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ ต.นาเรือง (ม.3,4,7) อ.นาเยีย (ในชุมชน-รร.) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ติดมาจาก อ.เดชอุดม สัมผัสคนในครอบครัว/ในชุมชน และมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนงาม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป้นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน และเด็กนักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 231 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว ปิดตลาดควบคุมโรควันที่ 1-7 ก.พ.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า)

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 41 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง คนหาเชิงรุปในตลาด ติดเชื้อเพิ่ม 8 + ครอบครัว 7 ราย / ผู้ป่วยกระจายในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 293 คน ปิดตลาดควบคุมโรค 7 วัน

คลัสเตอร์ รร.บ้านโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็นครู หญิง ติดเชื้อจากครอบครัว เปิดเรียน 24-28 ม.ค.65 สัมผัสนักเรียนในชั้น/เพื่อนครู วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย เป็นนักเรียนในโรงเรียน/ ครอบครัวของนักเรียน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 112 คน

ตลาดสันติสุข2-เพิ่ม22-รวม155-02.jpg

ตลาดสันติสุข2-เพิ่ม22-รวม155-03.jpg