guideubon

 

กรมบัญชีกลาง ยกเลิกสแกนนิ้วใช้บัตร ปชช.ยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที

กรมบัญชีกลาง-เบิกจ่ายตรง-บัตรประชาชน-02.jpg

วันที่ 25 เมษายน 2561 ไกด์อุบลได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ว่า ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นี้ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันที ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,104 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะ ได้แก่ การฟอกไต และรังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็ง รวมจำนวน 213 แห่ง

สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิ ทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตนในการใช้สิทธิ แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่ง ซึ่งต้องรอผลการอนุมัติอีก 15 วัน อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และที่สำคัญไม่กระทบสิทธิการเบิกค่ารักษาที่เคยได้รับ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นกัน