guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 312 ราย สัมผัสเพื่อนใน รร.-ศพด. 24 คน

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-01.jpg

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 312 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 22 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 290 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 11,784 ราย รักษาหายสะสม 8,992 ราย กำลังรักษา 2,770 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 22 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-15.jpg

ประวัติการรับวัคซีนของผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 312 ราย มีดังนี้
อายุต่ำกว่า 12 ปี 60 ราย (19.23%)
ไม่เคยได้รับวัคซีน 17 ราย (5.45%)
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 11 ราย (3.53%)
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 170 ราย (54.49%)
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 52 ราย (16.67%)
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 2 ราย (0.64%)

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-16.jpg

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 67 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 121 คน กักตัว 121 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 61 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 151 คน อยู่ระหว่างกักตัว 151 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 137 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า) อยู่ระหว่างกักตัว 10 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.บัวงาม (ม.5,6,13,14) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมทำบุญในหมู่บ้าน/ สัมผัสกลุ่มชนไก่/ ครอบครัว/ แม่ค้าในตลาดชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 40 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชนไก่ และแม่ค้าในตลาดชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 248 คน อยู่ระหว่างกักตัว 91 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก (ชุมชน-รร.โพนเมือง-รร.บ้านขามน้อย) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสุ่มตรวจนักเรียน พบเชื้อ 20 ราย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบติดเชื้อในครอบครัว/ ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู็ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 72 ราย เป็นนักเรียน/ ครู/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 186 คน กักตัว 186 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 51 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 325 คน อยู่ระหว่างกักตัว 325 คน

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันนี้มีประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน และ ศพด. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดังนี้

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-02.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-03.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-04.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-06.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-07.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-09.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-10.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-11.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-12.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-13.jpg

สัมผัสผู้ป่วยในโรงเรียน-โควิด312-14.jpg