guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดอบรมผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 เดือน

พยาบาล-ดูแลผู้สูงอายุ-อุบล-01.jpg

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา โครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในสภาวะผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่ขาดผู้ดูแลทั้งผู้สูงอายุที่สุขภาพดีและเจ็บป่วย ตลอดจนการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภารกิจด้านการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

อีกทั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ มีความตระหนักถึงการผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ปลอดภัย และให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติและ ด้านการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและ มีการติดตามการการปฏิบัติงานผู้สำเร็จ โดยมีการขึ้นทะเบียนผู้ดูแลที่สำเร็จของสถาบัน และมีการอบรมฟื้นฟูให้ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พยาบาล-ดูแลผู้สูงอายุ-อุบล-02.jpg

ในเบื้องต้นรูปแบบการดำเนินงาน ด้านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 เดือน ให้แก่ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 3 เมษายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน เนื้อหาด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติผู้สูงอายุ และทักษะการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันอุบัติเหตุ ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ การประเมินการเกิดอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี การดูแลเพื่อการพักผ่อนที่ดี การดูแลตนเองให้สุขภาพดีและการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน การป้องกันโรคจากการปฏิบัติงาน ศัพท์เทคนิคที่พบบ่อยในการดูแลผู้สูงอายุช่วยให้ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีในการดูแล มีทักษะการแก้ปัญหามาปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม