guideubon

 

โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ชมเด็กอาชีวะอุบลฯ ผ่านด่านบรรจุเข้าทำงานทุกคน

โอเรียนเต็ล-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้บริหารโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร นำโดยนายสมพูน ถนอมมงคล Human Resources Coordinator พร้อมด้วยนางมนทยา อินทรสุขศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นางอัมภา ปันทสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกแม่บ้าน ลงพื้นที่เดินทางคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ในตำแหน่ง การปฏิบัติงานห้องอาหาร การปฏิบัติงานฝ่ายแม่บ้าน และช่างไฟฟ้า

โอเรียนเต็ล-อาชีวะอุบล-02.jpg

ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้มีนักเรียน นักศึกษามีความสนใจเข้าสมัครคัดเลือกทั้งสิ้น 33 คน จาก 2 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 21 คน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ในสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 12 คน โดยการสอบคัดเลือกจากข้อสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์จากการตอบคำถามและการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความพร้อมมากที่สุด เข้าสู่โลกอาชีพในการฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างเต็มตัว ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลา 8 เดือนเต็ม

โอเรียนเต็ล-อาชีวะอุบล-03.jpg

นายสมพูน ถนอมมงคล Human Resources Coordinator ผู้บริหารโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าฝึกที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ในวันนี้เป็นระเบียบปฏิบัติของทางโรงแรมที่ต้องเฟ้นหานักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติพร้อมก่อนที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงแรมเรา ซึ่งที่ผ่านมาทางเราเห็นปัญหาจากการทดสอบก่อนรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพคือ นักเรียน นักศึกษา ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อทดสอบความสามารถที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลเอง ซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และเมื่อจำนวนนักเรียน นักศึกษา มีมากขึ้นก็ทำให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาและของทางโรงแรมพบกับปัญหาที่ตามมา

โอเรียนเต็ล-อาชีวะอุบล-04.jpg

ดังนั้น ปีนี้จึงได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแต่นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสถานศึกษา โดยจัดศูนย์สอบออกเป็น 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและสนามสอบโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ให้กับกลุ่มสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสนามสอบดังกล่าว โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 12 แห่ง รวมนักเรียน นักศึกษา ปีละ 76 คน ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา นับจากปี 2554 –ปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมดจำนวน 163 คน ได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าทำงานแล้วจำนวน 40 คน

โอเรียนเต็ล-อาชีวะอุบล-05.jpg

นายสมพูน ถนอมมงคล กล่าวต่อไปว่า สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปี 2559 และได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จากอดีตถึงปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งสิ้น จำนวน 16 คน ในจำนวนนี้ได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานต่อทุกคน แต่แจ้งความประสงค์เข้าทำงานเป็นพนักงานจำนวน 11 คน เนื่องจากที่เหลืออีก 5 คน ขอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

หากพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว เด็กอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีศักยภาพในการทำงานอยู่ในระดับสูง มีความขยัน อดทน ตั้งใจและเรียนรู้การทำงานได้เร็วในทักษะวิชาชีพ หากพัฒนาในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วจะทำให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการยิ่ง และที่ผ่านมาพบว่าก่อนเข้าฝึกประสบการณืวิชาชีพเด็กยังมีการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษน้อย แต่เมื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานเต็มตัวที่โรงแรมแล้ว เด็กกลุ่มนี้นับว่ามีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับลูกค้าที่มาใช้บริการได้ดีเยี่ยมอย่างน่าชื่นชม และมีรายได้รองรับสูงถึงเดือนละ 32,000 บาท ทำให้ยกคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น จึงนับเป็นทางเลือกและโอกาสที่ดีของเด็กอาชีวศึกษาไทยอีกทางหนึ่งด้วย