guideubon

 

วัดพระธาตุหนองบัว จัดพิธีแห่มาลัยข้าวตอก ถวายเป็นพุทธบูชา

แห่มาลัยข้าวตอก-วัดพระธาตุหนองบัว-01.jpg

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง อุบลราชธานี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  กว่า 200 คน มี รศ.ดร.จิณวัตร ประโคทัง คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ผู้แทนชุมชน ร่วมพิธีแห่มาลัยข้าวตอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้สักการะพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์และพระบรมสารีริกธาตุ​ และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม นับเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีอีกงานหนึ่ง

แห่มาลัยข้าวตอก-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

สำหรับพิธีแห่มาลัยข้าวตอก เป็นประเพณีเก่าแก่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ดังคำว่า “ร้อยมาลัยข้าวตอก แทนดอกมณฑารพ นบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” โดยชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวเปลือกมาคั่วไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกัน จนแตกออกเป็นข้าวตอกขาว แล้วจึงนำมาร้อยเป็นมาลัยสาย ซึ่งมีความสูงนับสิบเมตร และประดับตำแหน่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ

แห่มาลัยข้าวตอก-วัดพระธาตุหนองบัว-03.jpg

การร้อยข้าวตอกเป็นมาลัยสายยาว เป็นการสื่อความหมายแทน “ดอกมณฑารพ” ซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ที่มีความสวยงามและหอมเป็นพิเศษ จะบานและร่วงหล่นลงยังโลกมนุษย์เฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

ปัญญา แพงเหล่า/รายงาน

แห่มาลัยข้าวตอก-วัดพระธาตุหนองบัว-04.jpg

แห่มาลัยข้าวตอก-วัดพระธาตุหนองบัว-05.jpg