guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 301 ราย สัมผัสเพื่อนในโรงเรียน 6 ครูใน รร. 2

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-01.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 301 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 19 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 282 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 11,482 ราย รักษาหายสะสม 8,784 ราย กำลังรักษา 2,677 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 21 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-02.jpg

ประวัติการรับวัคซีนของผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 301 ราย มีดังนี้
อายุต่ำกว่า 12 ปี 55 ราย (18.27%)
ไม่เคยได้รับวัคซีน 32 ราย (10.63%)
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 23 ราย (7.64%)
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 153 ราย (50.83%)
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 33 ราย (10.96%)
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 4 ราย (1.33%)

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 53 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 115 คน กักตัว 115 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 61 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 132 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 132 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว ปิดตลาดควบคุมโรควันที่ 1-7 ก.พ.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า) อยู่ระหว่างกักตัว 10 คน

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-03.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก (ชุมชน-รร.โพนเมือง-รร.บ้านขามน้อย) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสุ่มตรวจนักเรียน พบเชื้อ 20 ราย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบติดเชื้อในครอบครัว/ ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู็ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 71 ราย เป็นนักเรียน/ ครู/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 184 คน กักตัว 184 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 50 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 325 คน อยู่ระหว่างกักตัว 325 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.บัวงาม (ม.5,6,13,14) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมทำบุญในหมู่บ้าน/ สัมผัสกลุ่มชนไก่/ ครอบครัว/ แม่ค้าในตลาดชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชนไก่ และแม่ค้าในตลาดชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 248 คน อยู่ระหว่างกักตัว 91 คน

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-04.jpg

คลัสเตอร์ ต.นาเรือง (ม.3,4,7) อ.นาเยีย (ในชุมชน-รร.) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ติดมาจาก อ.เดชอุดม สัมผัสคนในครอบครัว/ในชุมชน และมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนงาม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย รวมผู้ป่วย 44 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน และเด็กนักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 252 คน อยู่ระหว่างกักตัว 252 คน

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 223 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว และผู้ไปซื้อของในตลาด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 452 คน อยู่ระหว่างกักตัว 94 คน

คลัสเตอร์ ต.ยางใหญ่ ม.5 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 19 ปี มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว (วัคซีน 2 เข็ม/ ATK -) สัมผัสญาติ/ ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 105 คน อยู่ระหว่างกักตัว 4 คน

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-05.jpg

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-09.jpg

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-10.jpg

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-11.jpg

เพื่อนในโรงเรียน-โควิด301-12.jpg