guideubon

 

อุบลฯ ขยายเวลากำหนดรูปแบบร้านอาหาร ถึง 30 เมษายน 2563

ขยายเวลา-ร้านอาหาร-01.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการกำหนดรูปแบบการให้บริการในร้านอาหาร

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงให้ขยายระยะเวลาในการกำหนดรูปแบบการให้บริการในร้านอาหาร โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา ร้านอาหารในโรงแรม ร้านข้าวต้ม รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดย

- เน้นการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำกลับไปบริโภค ที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ (Take Away)
- แต่หากผู้บริโภคต้องการรับประทานอาหารที่ร้าน ให้จัดโต๊ะอาหารห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
- และปิดให้บริการไม่เกินเวลา 22.00 น.

ผู้ใดฝ้ฝืนประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

 ขยายเวลา-ร้านอาหาร-02.jpg