guideubon

 

ครบรอบ 30 ปี ม.อุบลฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ร.10

30ปี-มหาวิทยาลัยอุบล-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และโรงพยาบาลภาคบริการโลหิต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ

30ปี-มหาวิทยาลัยอุบล-02.jpg

นายณัฎฐ์เอก เมืองไทธัช ผู้บริหารอาวุโสด้านมวลชนสัมพันธ์ บริษัทซีพีเอฟ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา ด้วยการเชิญชวนบุคลากร พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ การแสดงบนเวที และการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทหาร ตำรวจ และสถาบันการศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครบรอบ 30 ปี แห่งวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดด้วยความยินดียิ่ง เพราะตระหนักดีว่าผลของการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นั้นจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความสุข ความสามัคคี ให้แก่ประชาชน และทุกภาคส่วน

30ปี-มหาวิทยาลัยอุบล-03.jpg

การบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมสาธารณกุศลอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นการช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยให้รอดพ้นจากความตาย ดังนั้น การจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้เจ็บป่วยในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ต้องได้รับการสนับสนุนการบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ด้วยการสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

30ปี-มหาวิทยาลัยอุบล-04.jpg

30ปี-มหาวิทยาลัยอุบล-05.jpg

30ปี-มหาวิทยาลัยอุบล-06.jpg

30ปี-มหาวิทยาลัยอุบล-07.jpg