guideubon

 

นร.ม.3 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม 18 คน

O-NET-ม3-เบ็ญจะมะ-อุบล-01.jpg

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับคนเก่ง นักเรียน ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ 

สำหรับนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 18 คน แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 17 คน, วิชาภาษาอังกฤษอีก 1 คน ถือเป็นความภูมิใจและสร้างเกียรติประวัติให้กับโรงเรียน โดยรายชื่อนักเรียนคนเก่ง มีดังนี้...

คะแนนเต็มภาษาอังกฤษ 1 คน ได้แก่..
นายรัชชานนท์ สุวรรณแสน ม.3/13

คะแนนเต็มคณิตศาสตร์ 17 คน ได้แก่..
1. เด็กชายณภัทร เสาโกมุท ม.3/13
2. นายพจน์ จิตพิลา ม.3/13
3. นางสาวรุ่งทิวา อังควณิช ม.3/12
4. นางสาวพิรญาณ์ ภานุมนต์วาที ม.3/13
5. นางสาวพุทธมนต์ พรมดี ม.3/11
6. เด็กชายรชต พีระนันท์รังษี ม.3/11
7. นายวชิรวิทย์ วงศ์ภูธร ม.3/12
8. เด็กชายชลพิศุทธ์ เตียตระกูล ม.3/10
9. เด็กชายจิตตพัฒน์ คำแสน ม.3/11
10. นางสาวจิรัชญา บรรดาตั้ง ม.3/12
11. นายจิรุทธิ์ ศิริสุนทร ม.3/11
12. นางสาวชนิษฐ์กานต์ สุขสวาท ม.3/13
13. นางสาวทักษพร เผ่าภูรี ม.3/13
14. นายภูชิสส์ เกิดศิริ ม.3/13
15. เด็กหญิงสุชาดา จันทร์ส่อง ม.3/5
16. นายอภิวัฒน์ แซ่จึง ม.3/13
17. นางสาวกิตติภรณ์ ผิวงาม ม.3/12