guideubon

 

อ.เดชอุดม ขอความร่วมมือ ปิด 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน หยุดการระบาดโควิด-19

เดชอุดม-ปิด3ตำบล-9หมู่บ้าน-01.jpg

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จากกรณีพบการแพร่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในหลายพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน

เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเดชอุดม (ศปก.อ.เดชอุดม) จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้มีการปิดหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

1. ตำบลท่าโพธิ์ศรี จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
2. ตำบลนาเจริญ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8
3. ตำบลแก้ง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10

ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์แยกกัน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย ซึ่งร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน ทำลายเชื้อโรคได้ดี สามารถทำ Home Isolation และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้การดูแล แนะนำ ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อสู่คนในครอบครัว แต่ถ้าหากไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้ ก็จะนำมารักษาอยู่รวมกันที่ Community Isolation เพื่อแยกการดูแลผู้ป่วย โดยร่วมกันดูแลในชุมชนต่อไป

เดชอุดม-ปิด3ตำบล-9หมู่บ้าน-02.jpg

เดชอุดม-ปิด3ตำบล-9หมู่บ้าน-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511