guideubon

 

โรงเรียนกีฬาอุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นร. ม.3 และ ม.6

โรงเรียนกีฬาอุบล-ปัจฉิมนิเทศ-04.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2560 นายสุรพล สายพันธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา คณะบุคลากร ครู อาจาร์ยของโรงเรียนฯ ร่วมพิธี

โรงเรียนกีฬาอุบล-ปัจฉิมนิเทศ-01.jpg

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดให้มีการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 121คน ในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติ และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศขึ้น

โรงเรียนกีฬาอุบล-ปัจฉิมนิเทศ-02.jpg

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ตัวแทนนักเรียนได้นำกล่าวคำปฎิญาณต่อที่ประชุม อันมีพระรัตนตรัย และคณาจารย์ต่อโรงเรียนนี้ว่า ข้าพเจ้าจักเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั่งมวล ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม และมุ่งมั่นในประโยชน์ขอชาติ ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นได ข้าพเจ้าจักศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการงาน ในหน้าที่ด้ายความสุจริตธรรม และบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดี ข้าพเจ้าจักเคารพนับถือ ครูอาจารย์แห่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และผดุงเกียรติของโรงเรียนนี้ ถ้ามีโอกาสจะกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนและรุ่นน้อง

โรงเรียนกีฬาอุบล-ปัจฉิมนิเทศ-03.jpg

จากนั้น เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ระหว่างเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ต่างมอบของที่ระลึก และร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในบริเวณที่รุ่นน้องได้จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งประดับตกแต่ง ลูกโป่ง พร้อมลิปปริ้นติดรูปภาพของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511