guideubon

 

คำสั่งจังหวัดอุบลฯ ขอความร่วมมือ งดออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่มถึงตี 4

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งที่ 37678/2564 กำหนดเขตพื้นที่บังคับใช้มาตรการเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 17- 30 สิงหาคม 2564 ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองอุบลราชธานี : ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ ตำบลไร่น้อย ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหนองขอน และตำบลปทุม
อำเภอวารินชำราบ : ตำบลวารินชำราบ ตำบลบุ่งหวาย ตำบลโนนผึ้ง ตำบลบุ่งไหม ตำบลแสนสุข ตำบลเมืองศรีโค เฉพาะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และตำบลธาตุ เฉพาะ หมู่ที่ 3, 4, 5, 9

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-02.jpg

กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1. ห้ามมิให้มีการชุมนุม การจัดกิจกรรม หรือการมั่วสุม ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เว้นแต่ การรวมกลุ่มตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การออกกำลังกายในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

2. ให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด 

3. ขอความร่วมมือ จำกัดการเคลื่อนย้ายและงดการเดินทางออกจากเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. เว้นแต่ การขนส่งสาธารณะ การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือมีเหตุจำเป็น

4. เจ้าของ ผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่จำภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ทั้งพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แนบท้ายคำสั่ง โดยเคร่งครัด ได้แก่

- ตลาด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ร้านค้าปลีกค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
- คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวดเพื่อสุขภาพ สปา) สถานประกอบการนวดแผนไทย และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกเวชกรรมที่มีบริการเสริมความงาน คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกแพทย์แผนจีน)
- ร้านเสริมสวย แต่งผมหรืวตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี
- สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
- ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และร้านค้าทั่วไป

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-03.jpg
เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-04.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-05.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-06.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-07.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-08.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-09.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-10.jpg

เคอร์ฟิวอุบล-17สค64-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511