guideubon

 

โควิดอุบลฯ เจาะ 3 ตลาด เจริญศรี สันติสุข2 ตลาดเดชอุดม

3ตลาด-คลัสเตอร์โควิด-01.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 272 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 19 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 253 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 10,450 ราย รักษาหายสะสม 8,243 ราย กำลังรักษา 2,188 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 19 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย

3ตลาด-คลัสเตอร์โควิด-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 29 ราย รวมผู้ป่วย 38 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 42 คน (อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่ม)

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 222 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว และผู้ไปซื้อของในตลาด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 452 คน อยู่ระหว่างกักตัว 239 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 83 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว ปิดตลาดควบคุมโรควันที่ 1-7 ก.พ.65 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า)

คลัสเตอร์ ต.นาเรือง (ม.3,4,7) อ.นาเยีย (ในชุมชน-รร.) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ติดมาจาก อ.เดชอุดม สัมผัสคนในครอบครัว/ในชุมชน และมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนงาม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย รวมผู้ป่วย 41 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน และเด็กนักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 252 คน อยู่ระหว่างกักตัว 252 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.บัวงาม (ม.5,6,13,14) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมทำบุญในหมู่บ้าน/ สัมผัสกลุ่มชนไก่/ ครอบครัว/ แม่ค้าในตลาดชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 30 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชนไก่ และแม่ค้าในตลาดชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 157 คน อยู่ระหว่างกักตัว 30 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 33 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร.

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าช้าง ม.2 อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 48 ปี และ 63 ปี เป็นแม่ครัวในงานศพ ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีประวัติไปตลาดวารินฯ/ สว่างฯ สัมผัสคนในงานศพ-ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 53 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 125 คน อยู่ระหว่างกักตัว 108 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.สระสมิง ม.2 อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้า หญิง ขายของในตลาด ต.นาส่วง มาร่วมงานศพ/ สัมผัสคนในงานศพ-ในชุมชน/ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 58 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ แม่ครัว/ ครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 185 คน อยู่ระหว่างกักตัว 179 คน

3ตลาด-คลัสเตอร์โควิด-03.jpg

3ตลาด-คลัสเตอร์โควิด-04.jpg