guideubon

 

กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งอุบลฯ 3 รูปแบบ ปิดรับข้อเสนอแนะ 13 ก.พ.นี้

เขตเลือกตั้ง-อุบล66-01.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขดเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รูปแบบ 

พรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใต มีข้อคิตเห็นหรือช้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ ไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 10 ซอยสามัคคี 1
ถนนเลียงเมือง ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หรือทางโทรสารหมายเลข 045-311663
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ubon@ect.go.th

ในกรณีพรรคการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามริธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบสราชธานีกำหนด หรือสามารถดาวน์โหลตไต้ที่เว็บไซห์ https://www.ect.go.th/ubonratchathani

รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 3 แบบ ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซสต์ https://www.ect.go.th/ubonratchathani

เขตเลือกตั้ง-อุบล66-แบบ1.jpg

เขตเลือกตั้ง-อุบล66-แบบ2.jpg

เขตเลือกตั้ง-อุบล66-แบบ3.jpg