guideubon

 

ประธานหอการค้าอุบลฯ ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นิมิต-สิทธไตรย์-01.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพ.ศ.2557 เป็นลำดับที่ 114

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ดังต่อไปนี้

 1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด
 2. นายกาศพล แก้วประพาฬ
 3. นายกิตติ โกสินสกุล
 4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์
 5. นายกงกฤช หิรัญกิจ
 6. นายกมล รอดคล้าย
 7. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
 8. นางกอบแก้ว จันทร์ดี
 9. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
 10. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 11. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง
 12. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
 13. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี
 14. นายเกริกไกร จีระแพทย์
 15. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
 16. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
 17. นายโกเมศ แดงทองดี
 18. นายโกวิทย์ ทรงคุณ
 19. นายโกวิท ศรีไพโรจน์
 20. นายไกรราศ แก้วดี
 21. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
 22. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์
 23. พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์
 24. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
 25. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
 26. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 27. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
 28. นายคณิศร ขุริรัง
 29. นายคำนูณ สิทธิสมาน
 30. นายคุรุจิต นาครทรรพ
 31. นายจรัส สุทธิกุลบุตร
 32. นายจรัส สุวรรณมาลา
 33. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
 34. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
 35. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
 36. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข
 37. พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
 38. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
 39. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
 40. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
 41. นางจุรี วิจิตรวาทการ
 42. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน
 43. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
 44. นายจุมพล รอดคำดี
 45. นายจุมพล สุขมั่น
 46. นายเจน นำชัยศิริ
 47. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
 48. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์
 49. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 50. นายจำลอง โพธิ์สุข
 51. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
 52. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
 53. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
 54. นางชัชนาถ เทพธรานนท์
 55. นายชัย ชิดชอบ
 56. นายชัยพร ทองประเสริฐ
 57. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
 58. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
 59. นายชาลี เจริญสุข
 60. นายชาลี เอียดสกุล
 61. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์
 62. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
 63. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่
 64. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 65. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
 66. นายชูชัย ศุภวงศ์
 67. นายชูชาติ อินสว่าง
 68. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
 69. นายเชิดชัย วงศ์เสรี
 70. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
 71. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์
 72. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก
 73. นางฑิฆัมพร กองสอน
 74. นายณรงค์ พุทธิชีวิน
 75. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร
 76. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
 77. นายดิเรก ถึงฝั่ง
 78. นายดำรงค์ พิเดช
 79. นายดุสิต เครืองาม
 80. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
 81. พลโท เดชา ปุญญบาล
 82. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล
 83. นางตรึงใจ บูรณสมภพ
 84. นางเตือนใจ สินธุวณิก
 85. นางถวิลวดี บุรีกุล
 86. นายถาวร เฉิดพันธุ์
 87. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
 88. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
 89. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
 90. นางสาวทัศนา บุญทอง
 91. นางทิชา ณ นคร
 92. นายทิวา การกระสัง
 93. นายเทียนฉาย กีระนันทน์
 94. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
 95. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์
 96. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
 97. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 98. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
 99. นายธวัช สุวุฒิกุล
 100. นายธวัชชัย ยงกิตติกุลนิมิต-สิทธไตรย์-02.jpg
 101. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
 102. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
 103. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
 104. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
 105. นายธำรง อัศวสุธีรกุล
 106. พลโท นคร สุขประเสริฐ
 107. นางนรีวรรณ จินตกานนท์
 108. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์
 109. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์
 110. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด
 111. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง
 112. นายนิพนธ์ คำพา
 113. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
 114. นายนิมิต สิทธิไตรย์
 115. นายนิรันดร์ พันทรกิจ
 116. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
 117. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 118. นายนำชัย กฤษณาสกุล
 119. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 120. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์
 121. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
 122. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์
 123. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
 124. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
 125. นายประชา เตรัตน์
 126. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
 127. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
 128. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
 129. นางประภาภัทร นิยม
 130. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
 131. นายประมนต์ สุธีวงศ์
 132. นายประสาร มฤคพิทักษ์
 133. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
 134. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์
 135. นายประเสริฐ ชิตพงศ์
 136. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
 137. นายปราโมทย์ ไม้กลัด
 138. นายปรีชา เถาทอง
 139. นายปรีชา บุตรศรี
 140. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ
 141. นายปิยะวัติ บุญ-หลง
 142. นายเปรื่อง จันดา
 143. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
 144. นายพงศ์โพยม วาศภูติ
 145. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
 146. นายพนา ทองมีอาคม
 147. นายพรชัย มุ่งเจริญพร
 148. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
 149. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช
 150. นางพรรณี จารุสมบัติ
 151. นายพรายพล คุ้มทรัพย์
 152. นายพลเดช ปิ่นประทีป
 153. พลเอก พอพล มณีรินทร์
 154. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
 155. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร
 156. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 157. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
 158. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ
 159. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
 160. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 161. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
 162. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
 163. นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์
 164. นางภัทรียา สุมะโน
 165. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ
 166. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
 167. นายมนู เลียวไพโรจน์
 168. นายมนูญ ศิริวรรณ
 169. นายมานิจ สุขสมจิตร
 170. นายมีชัย วีระไวทยะ
 171. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
 172. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
 173. นางสาวรสนา โตสิตระกูล
 174. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
 175. นายวรรณชัย บุญบำรุง
 176. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย
 177. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
 178. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
 179. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
 180. นายวันชัย สอนสิริ
 181. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
 182. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์
 183. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
 184. นายวิทยา กุลสมบูรณ์
 185. นายวินัย ดะห์ลัน
 186. นายวิบูลย์ คูหิรัญ
 187. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
 188. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 189. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
 190. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
 191. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
 192. นายวุฒิสาร ตันไชย
 193. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
 194. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
 195. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
 196. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์
 197. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
 198. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 199. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
 200. นายศุภชัย ยาวะประภาษ
 201. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
 202. นายสมเกียรติ ชอบผล
 203. นายสมเดช นิลพันธุ์
 204. นายสมชัย ฤชุพันธ์
 205. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
 206. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
 207. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ
 208. นายสยุมพร ลิ่มไทย
 209. นายสรณะ เทพเนาว์
 210. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
 211. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
 212. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
 213. นายสิระ เจนจาคะ
 214. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง
 215. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
 216. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ
 217. นางสุกัญญา สุดบรรทัด
 218. นายสุชาติ นวกวงษ์
 219. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
 220. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม
 221. นายสุพร สุวรรณโชติ
 222. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
 223. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
 224. นายสุวัช สิงหพันธุ์
 225. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
 226. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
 227. นายเสรี สุวรรณภานนท์
 228. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
 229. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
 230. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
 231. นายอนันตชัย คุณานันทกุล
 232. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
 233. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
 234. นายอมร วาณิชวิวัฒน์
 235. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ
 236. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย
 237. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ
 238. นายอลงกรณ์ พลบุตร
 239. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล
 240. นางอัญชลี ชวนิชย์
 241. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์
 242. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
 243. นายอำพล จินดาวัฒนะ
 244. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง
 245. นายอุดม ทุมโฆสิต
 246. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
 247. นางอุบล หลิมสกุล
 248. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
 249. นายเอกราช ช่างเหลา
 250. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ