guideubon

 

29 ตุลาคม วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

แพทย์แผนไทย-อุบล-01.jpg

คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น”วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” และได้เห็นชอบให้มีการถวายพระราชสมัญญา”พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยพระองค์ทรงเป็นผู้ทำนุบำรุงแพทย์แผนไทยมากที่สุด เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่าตำรายารักษาโรคมีอยู่แต่ในวังหลวง ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสใช้เมื่อเจ็บป่วย จึงมีพระบรมราชโองการฯให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ จัดทำศิลาจารึกตำรามา 3060 ตำรา หล่อรูปฤาษีดัดตน ด้วยสังกะสีผสมดีบุก 40 กำ รวบรวมและจารึกสรรพวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน จำนวน 60 ภาพ จนกระทั่งปี พ.ศ.2555 UNESCO ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบัน

แพทย์แผนไทย-อุบล-02.jpg

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

แพทย์แผนไทย-อุบล-03.jpg

งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ที่มีความสำคัญและคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทย กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้รู้จัก และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มีมาแต่ช้านาน และสร้างกระแสในการผลักดันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนดั้งเดิมในระบบบริการสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเองของสังคมไทย

แพทย์แผนไทย-อุบล-04.jpg

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแสดงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 และการประกวดนิทรรศการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

แพทย์แผนไทย-อุบล-05.jpg

แพทย์แผนไทย-อุบล-06.jpg