guideubon

 

กฟผ. แจ้งเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ตั้งแต่ 29 พ.ค.2560

เปิดประตูระบายน้ำ-เขื่อนปากมูล-01.jpg

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ และผู้แทนภาคประชาชน มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย M7 มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95.00 ม.รทก. อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

เปิดประตูระบายน้ำ-เขื่อนปากมูล-02.jpg

ปัจจุบัน อัตราการไหลของน้ำ ที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย มีอัตราการไหล 434 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม มีระดับ 95.03 ม.รทก. ซึ่งถึงเกณฑ์การเปิดประตูระบายน้ำแล้ว กฟผ. จะดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยจะเริ่มดำเนินการลดระดับน้ำในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 10 วันและจะเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560

เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการดำเนินงานดังกล่าว ขอให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลดระดับกักเก็บน้ำในครั้งนี้

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511