guideubon

 

ล็อคดาวน์ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน 29 ก.ค. - 11 ส.ค.64

ล็อกดาวน์-ตำบลยางขี้นก-01.jpg

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งระงับการเข้า-ออก พื้นที่ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างและให้สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต เข้า-ออก พื้นที่ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอพพิเคชันหรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำหนดหรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
ล็อกดาวน์-ตำบลยางขี้นก-02.jpg
ล็อกดาวน์-ตำบลยางขี้นก-03.jpg