guideubon

 

อาจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ศาสตราจารย์คนแรกของ ม.อุบลราชธานี

ศาสตราจารย์-มออุบล-01.jpg

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบช่อดอกไม้ พร้อมแสดงความยินดี กับบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2556 จำนวน 12 ราย แบ่งเป็น ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย, รองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย

ศาสตราจารย์-มออุบล-02.jpgในการนี้ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ข้าราชการประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2557 มติได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักได้เสนอเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ต่อไป

ตำแหน่งศาสตราจารย์ ถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่แสดงถึงความเป็นผู้มีความรู้สูง และมีผลงานด้านการศึกษาของบุคคลนั้น ซึ่งต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินผลงานอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดในความถูกต้องของวิชา การแต่งตั้งศาสตราจารย์ในประเทศไทย จะต้องผ่านกระบวนการตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ แล้วการแต่งตั้งก็นำเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อผ่านไปโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์

นับได้ว่า อาจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ เป็นบุคลากร คนแรก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี ที่ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถพิสูจน์ความสามารถในด้านงานวิชาการ งานวิจัย ที่เป็นประจักษ์อย่างเห็นได้ชัด มีผลงานเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ มี ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งนี้ โดยได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันท่านได้เกษียณอายุราชการแล้ว

ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงยินดีกับว่าที่ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ที่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ ด้วยความยินดี และภาคภูมิยิ่ง