guideubon

 

คู่มือร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-01.jpg

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ใกล้วันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ สำหรับประชาชนชาวอุบล และพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่ประสงค์จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่จังหวัดอุบลราชธานี ไกด์อุบลรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็น คู่มือร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอุบลราชธานีได้ ดังนี้

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-14.jpg

1. สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์

จัดขึ้นในทุกอำเภอ โดยที่อำเภอเมืออุบลราชธานี จะสร้างพระเมรุมาศจำลองเป็นที่ถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนในอำเภออื่นๆ อีก 24 อำเภอ สร้างเป็นซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งหมด 25 แห่ง ประกอบด้วย

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-15.jpg

1.1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ พระเมรุมาศจำลอง ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-09.jpg

1.2 อำเภอวารินชำราบ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดวารินทราราม

1.3 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดป่าสว่างวีระวงศ์

1.4 อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดสวนสวรรค์

1.5 อำเภอตระการพืชผล จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดเกษมสาราญ

1.6 อำเภอโขงเจียม จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดโพธาราม

1.7 อำเภอสิรินธร จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

1.8 อำเภอตาลสุม จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดหนองเป็ด

1.9 อำเภอดอนมดแดง จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดหนองหิน

1.10 อำเภอเหล่าเสือโก้ก จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดมงคลนอก

1.11 อำเภอศรีเมืองใหม่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดไชยมงคล

1.12 อำเภอเขมราฐ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดสว่างอารมณ์

1.13 อำเภอนาตาล จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดพระโตปากแซง

1.14 อำเภอโพธิ์ไทร จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดศรีบุญเรือง

1.15 อำเภอเดชอุดม จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดเวตวันวิทยาราม

1.16 อำเภอสำโรง จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดบ้านโพนงาม

1.17 อำเภอกุดข้าวปุ้น จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดอุดรการาม

1.18 อำเภอนาเยีย จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดป่านาเยีย

1.19 อำเภอน้ายืน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดวารีอุดม

1.20 อำเภอนาจะหลวย จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

1.21 อำเภอน้าขุ่น จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้าขุ่น

1.22 อำเภอเขื่องใน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดเขื่องกลาง

1.23 อำเภอบุณฑริก จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดป่าศรีมงคล

1.24 อำเภอม่วงสามสิบ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดม่วงสามสิบ

1.25 อำเภอทุ่งศรีอุดม จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ วัดบ้านนาห่อม

พระเมรุมาศจำลอง-อุบล-แผนผัง-01.jpg

2. กำหนดพิธีการเข้าถวายดอกไม้จันทน์

การเข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จะเข้าถวายชุดละ 8 คน โดยผู้เข้าร่วมพิธี จะเดินเป็นแถวหน้ากระดานเรียงแปด จากจุดที่กำหนดให้เข้าไปยังพระเมรุมาศจำลอง

- เวลา 09.00 น. เริ่มประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีจะนำถวายดอกไม้จันทน์ ต่อด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ และในพิธีจะจัดให้มีที่สาหรับผู้พิการได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ด้วย รอบนี้ประชาชนสามารถถวายดอกไม้จันทน์ได้ถึงเวลา 15.00 น.

- เวลา 15.00 น. ช่วงพิธีสงฆ์ ณ อุโบสถ (หยุดถวายดอกไม้จันทน์) เมื่อเสร็จพิธีบำเพ็ญกศล รอเวลาเสด็จพระราชดำเนิน (ดูจากการถ่ายทอดสด) เพื่อดำเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง

หมายเหตุ : กรณีที่มีประชาชนจำนวนมาก และคาดว่าต้องใช้เวลาในการวางดอกไม้จันทน์เป็นเวลานาน จังหวัด/อำเภอ สามารถให้ประชาชนถวาย ดอกไม้จันทน์ในช่วงพิธีสงฆ์ได้ (โดยไม่ต้องหยุด) ตามที่เห็นสมควร

- เวลา 16.30-18.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายเหตุ : เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม ให้ยุติการวางดอกไม้จันทน์ โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

- เวลา 17.30 น. หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ประธานพิธีนำคณะข้าราชการและประชาชน เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงที่สอง)

- เวลา 18.00 น. การแสดงมหรสพสมโภช ณ พระเมรมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ได้แก่ การแสดงโขนชุด "ส่งเสด็จพระราชย์สู่ห้วงสวรรค์" โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี การแสดงวงออร์เกรทต้าและดนตรีพื้นเมือง โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และการแสดงของมณฑลทหารบกที่ 22

- เวลา 22.00 น. ช่วงพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ จิตกาธาน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสงฆ์ 2 นิกาย

ขั้นตอนพิธีการ จะดำเนินไปพร้อมกับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจะดูจากการถ่ายทอดสัญญาณของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดเวลา

การแต่งกาย-ถวายดอกไม้จันทน์-02.jpg

3. การแต่งกาย

พระสงฆ์สมณศักดิ์ ใช้พัดยศในพิธี

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ แต่งกายตามที่กำหนด คือ เครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์ขึ้นสูงสุด สวมหมวก สายสะพายขั้นสูงสุดตระกูลช้างเผือก (ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับขั้นสูงสุด)

พนักงานราชการ/ลูกจ้าง ให้แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก 

สำหรับนักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน แต่งเครื่องแบบตามต้นสังกัด

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ชุดไทยจิตลดา สายสะพายขั้นสูงสุดตระกูลช้างเผือก (หากได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับขั้นสูงสุด)

ส่วนประชาชนทั่วไป แต่งชุดสุภาพไว้ทุกข์ สุภาพบุรุษ เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสุภาพ- กางเกงขายาวสีดำและรองเท้าหุ้มส้นสีดำ สุภาพสตรี เสื้อสุภาพ-กระโปรงยาวคลุมเข่าสีดำ และรองเท้าหุ้มส้นสีดำ

สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วยคือ ยาประจำตัว บัตรประจำตัวประชาชน ร่ม พัด ควรทานอาหารและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เตรียมน้ำดื่มขวดเล็ก และอาหารที่พกพาสะดวกมาด้วย

จุดจอดรถ-พระเมรุมาศ-วัดสุปัฏนาราม-04.jpg

4. การเดินทางเข้าร่วมพิธี

การเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะเข้าถวายที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ทางจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมณฑลทหารบกที่ 22 กองบินที่ 21 ได้กำหนดเส้นทางการจราจร และกำหนดสิ่งอานวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางเข้าร่วมพิธี เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด หรือติดขัดน้อยที่สุด ไกด์อุบลขอแนะนำให้ผู้ร่วมงานนำรถไปจอดยังสถานที่จอดรถที่กำหนด และใช้บริการรถรับ-ส่ง ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ ดังนี้

จุดจอดรถ-พระเมรุมาศ-วัดสุปัฏนาราม-03.jpg

- จุดจอดรถภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จะแบ่งเป็น 2 โซน โดยใช้ถนนชยางกูรเป็นเส้นแบ่ง และแบ่งรถรับส่งออกเป็น 2 สาย คือ สาย 1 สีเขียว และ สาย 2 สีชมพู มีรถบริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น.

จุดจอรถโซนที่ 1 (สาย 1 ป้ายสีเขียว)

จุดที่ 1 ลานเอนกประสงค์ห้วยม่วง
จุดที่ 2 บริเวณศูนย์ OTOP (กศน.จังหวัดอุบลราชธานี)
จุดที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
จุดที่ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จุดที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล
จุดที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

จุดจอดรถโซนที่ 2 (สาย 2 ป้ายสีชมพู)

จุดที่ 1 บริเวณตลาดใหญ่ (จอดได้เฉพาะรถจักรยานยนต์)
จุดที่ 2 ภายในสานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
จุดที่ 3 ถนนรอบทุ่งศรีเมือง
จุดที่ 4 ภายในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
จุดที่ 5 ภายในวัดทุ่งศรีเมือง
จุดที่ 6 ภายในวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
จุดที่ 7 ภายในวัดแจ้ง

จุดจอดรถโซนที่ 3 (รถตู้)

- จอดรถที่สุนีย์ทาวเวอร์ ซิตี้มอลล์ ชมรมรถตู้จังหวัดอุบลราชธานี บริการรถตู้ 20 คัน รับ-ส่ง ถึงแยกวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.

จุดจอดรถที่-4-มอเตอร์ไซค์.jpg

จิตอาสา พาประชาชนร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์

- ร้านดีแอนด์เจผ้ายืดร่วมกับน้องๆ จัดรถมอเตอร์ไซร์ไว้เพื่อส่งประชาชนฟรี เพื้อเข้าในพื้นที่จัดงาน รถจะจอดอยู่ที่สถานีรถไฟวารินนะครับ ถ้าเห็นน้องขี่มอเตอร์ไซร์ใส่เสื้อแบบนี้ และมีป้ายชื่อติดที่หน้าอก เรียกใช้บริการได้เลยนะครับ ส่วนใครมีมอเตอร์ไซร์อยากเข้าร่วมในครั้งนั้แจ้งเข้ามาได้นะครับ 086-0192610 มีเสื้อให้ครับ

- มอเตอร์ไซค์จิตอาสา พาเข้างานถวายดอกไม้จันทน์ และรับไปส่งยังที่จอดรถ  โทรเรียกได้เลยนะครับ 099-0354050

- แท็กซี่จิตอาสา เมืองดอกบัวทำความดีเพื่อพ่อหลวง  รับส่งประชาชน ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินำราบ โทรผ่านศูนย์แท็กซี่มิเตอร์พัฒนา 045-265999 จุดสังเกตแท็กซี่จิตอาสาทุกคัน จะมีป้ายติดไว้ด้านหน้ารถ “ แท็กซี่จิตอาสา”

รถนำเที่ยว-ไหว้พระ9วัด-อุบล-02.jpg

5. การบริการรถ รับ-ส่ง ประชาชน

5.1 ตามที่กำหนดจุดจอดรถให้ประชาชนทั้งที่มาเป็นหมู่คณะ หรือมาเป็นครอบครัว เพื่อเข้าร่วมพิธี สามารถเข้าจอดได้ตามที่ใกล้กับเส้นทางที่เข้ามา เมื่อประชาชนจอดรถตามจุดจอดที่กำหนดไว้ (ซึ่งจะมีจราจร / จิตอาสาจราจร คอยแนะนำเส้นทาง) จากนั้นให้ออกมายืนทีหน้าถนนใหญ่ รอขึ้นรถบริการ รับ-ส่ง ซึ่งวิ่งหมุนเวียนมาเป็นระยะ ๆ (สายละ 20 คัน) เพื่อไปลงที่จุดส่ง (สี่แยกไฟแดงมุมวัดศรีอุบลฯ-ศาลากลางเก่า ถนนศรีณรงค์ตัด ถนนอุปราช) เพื่อเดินต่อไปยังจุดพักรอเข้าร่วมพิธีฯ (ถนนเส้นด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา) ซึ่งจะอยู่ใกล้กับซุ้มอาหาร (โรงทาน) 

การใช้รถบริการ รับ-ส่ง ให้สังเกต สีป้ายรถ และหมายเลขประจารถ ซึ่งจะมีสองสี สองหมายเลข คือ สีเขียว เลข 1 และ สีชมพู หมาย 2 โดยรถแต่ละสาย จะวิ่งหมุนเวียนผ่านจุดจอดรถทุกจุดของแต่ละโซน

5.2 เมื่อประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์เสร็จแล้ว ลงจากพระเมรุมาศจำลองให้เดินออกไปทางประตูด้านหลังวัด และเดินต่อไปยังถนนพรหมราช และเดินไปยังจุด รับ-ส่ง เพื่อขึ้นรถสายเดิมกลับไปยังที่จอดรถ

5.3 เส้นทางรถบริการ รับ-ส่ง

- รถตู้ จำนวน 20 คัน จากสุนีย์ทาเวอร์ - ลงหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

- สายสีเขียว รถบัส จำนวน 4 คัน และรถราง จำนวน 5 คัน จากห้วยม่วง - หอนาฬิกา - ม.ราชภัฏอุบลฯ - รร.นารีนุกูล - ที่ว่าการอำเภอเมือง (จุดลงเข้างาน)

- สายสีชมพู รถบัส จำนวน 8 คัน และรถรางจำนวน 10 คัน จากหน้าศาลหลักเมือง - หน้าวัดศรีอุบลฯ (จุดลงเข้างาน) - แยกร่มเกล้า - วัดทุ่งศรีเมือง - แยกไปรษณีย์ - แยกประชาฟามาซี - วัดป่าน้อย - วัดป่าใหญ่ - วัดแจ้ง - แยกหน้าเทศบาล - หน้าศาลหลักเมือง

จำนวน 40 คัน จะเป็นรถชมเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 10 คัน รถนำชมสัตว์ของสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 10 คัน รถจากมณฑลทหารบกที่ 22 จำนวน 10 คัน และรถจากกองบินที่ 21 จำนวน 10 คัน

6. ซุ้มอาหาร (โรงทาน) จะตั้งอยู่ถนนเขื่อนธานี จากสี่แยกมุมห้องสมุดประชาชน ยาวไปถึงสามแยกถนนสุปัฏน์ ซึ่งจะมีซุ้มข้าวพระราชทานด้วย จะให้บริการประชาชนช่วงเช้า กลางวัน และช่วงบ่าย

7. ห้องสุขาบริการผู้ร่วมงานบริเวณจุดพักคอย คือ

7.1 ห้องสุขาภายในวัดศรีอุบลรัตนาราม
7.2 ห้องสุขาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
7.3 ห้องสุขาภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
7.4 ห้องสุขาภายในสำนักงานเหล่ากาชาด และ
7.5 ห้องสุขาภายในวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

8. การออกโรงทาน

ท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุนอาหารหรือน้ำดื่ม สามารถนำไปแจกจ่ายได้ที่จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณการจัดงาน โดยสามารถประสานการดำเนินการได้ที่ นางอารยา เดชภิมล โทร. 081-6601793 , นายศุภกฤต พูลเกษม โทร. 084-7159845 และนายกฤตชัย ประเสริฐเมธ โทร. 099-660 8361

9. ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือประชาน ทิ้งขยะให้ถูกที่ หรือนำขยะไปทิ้งที่บ้าน ไม่ควรพกของมีคม เช่น มีด กรรไกร หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว ควรใช้รถยนต์สาธารณะ เด็กและผู้สูงอายุ ควรเขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลพกติดตัวไว้เสมอ 

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล