guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สานฝันเด็กไทยไปสู่นานาชาติ

โอลิมปิกวิชาการ-สอวน-อุบล-05.jpg

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.” ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชี้แจง กฎ ระเบียบ การเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับทราบและถือปฏิบัติในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่าย สอวน. แห่งนี้ และ ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา ประธานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ 

โอลิมปิกวิชาการ-สอวน-อุบล-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดการอบรม “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.” ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป 

โอลิมปิกวิชาการ-สอวน-อุบล-02.jpg

สำหรับโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.” ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 มีทั้งหมดจำนวน 3 ค่าย ประกอบด้วย ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ค่าย และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ค่าย ซึ่งทั้ง 3 ค่ายนี้มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 103 คนด้วยกัน

ชริดา--ปุกหุต-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการจัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน จัดทำโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ซึ่งสนับสนุนการจัดโครงการต่อเนื่องด้วยดีเสมอมารวมทั้งในครั้งนี้ด้วย

โอลิมปิกวิชาการ-สอวน-อุบล-03.jpg

สำหรับปีการศึกษานี้ ทางศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง คุณครูที่เป็นวิทยากรค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก จากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

โอลิมปิกวิชาการ-สอวน-อุบล-04.jpg

จากผลงานและความสำเร็จของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนที่มีนักเรียนจากศูนย์ฯ ผ่านเข้าไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ในทุกสาขาวิชา ซึ่งเป็นความสำเร็จในระดับที่ดีมาก การคัดเลือกตัวแทนศูนย์ นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องผ่านการอบรมค่าย 1 และค่าย 2 จากนั้นศูนย์ฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง 2 ค่าย สาขาวิชาละ 6 คน เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ร่วมกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนไปเข้าค่ายโอลิมปิกของ สสวท. และคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว