guideubon

 

ชาวเขมราฐ บริจาคโลหิต 272 ราย ร่างกาย 12 ดวงตาและอวัยวะ 12 ราย

เขมราฐ-บริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะ-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสมาชิกเหล่ากาชาด อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ อำเภอเขมราฐ  มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 272 ราย

ในจำนวนนี้ เป็นผู้รับเข็มแล้ว 7 ครั้งจำนวน 20 ราย ผู้รับเข็ม 16 ครั้ง 15 ราย ผู้รับเข็ม 24 ครั้ง 2 ราย และผู้รับเข็มแล้ว 48 ครั้งจำนวน 1 ราย 

นอกจากนี้  มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคร่างกาย 12 ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ 12 ราย 

เขมราฐ-บริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะ-02.jpg

เขมราฐ-บริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะ-03.jpg

เขมราฐ-บริจาคโลหิต-ดวงตา-อวัยวะ-04.jpg