guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี

วิจิตรศิลป์-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นำนายสุภาพ ชารีเครือ นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จัดส่งผลงานวาดภาพระบายสี “พอเพียงแต่สุขล้น” เข้าร่วมประกวดประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา ในโครงการ “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรจัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งการประกวดออกเป็น4ประเภท ได้แก่

- ประเภทระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
- ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
- ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา และ
- ประเภทระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ขนาดของผลงาน มีความกว้างและความยาว ไม่ต่ำกว่า15x22นิ้ว และไม่เกิน 22x30 นิ้ว

รางวัลจากการประกวดในแต่ละประเภท ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และ
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ทั้งนี้ มีกำหนดจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31พฤษภาคม 2565 และมีกำหนดประกาศผลรางวัลในวันนี้ (วันที่ 26 มิถุนายน 2565)

ผลการประกวดปรากฎว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย นายสุภาพ ชารีเครือ นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ครูผู้ควบคุม นายสุระชาติ พละศักดิ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด โดยได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากการประกวด

วิจิตรศิลป์-อาชีวะอุบล-02.jpg

โครงการดังกล่าว ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางตามความคิด สร้างสรรค์อิสระ ผ่านการนำเสนอภาพวาดสะท้อนเรื่องราวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราโชบาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันก่อประโยชน์และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของประชาชน อีกทั้งน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วิจิตรศิลป์-อาชีวะอุบล-03.jpg