guideubon

 

อบจ.อุบลฯ ส่งมอบรถไถ ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์

อบจ-อุบล-รถฟารมแทรกเตอร์-04.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถไถนาฟาร์มแทรกเตอร์ ให้กับหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น L3408DT 34 แรงม้า ในปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2550 เพื่อใช้ในภารกิจของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณระยะเวลาของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ถึงปัจจุบันแล้วทำให้รถฟาร์มแทรกเตอร์มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลา 14 – 15 ปี แต่จากสภาพที่ใช้งาน มานานจึงเกิดการชำรุดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซมแก้ไขซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กองพัฒนาชนบทไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ทำให้ภารกิจของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรสิ้นสุดลง ทำให้พัสดุดังกล่าวหมดความจำเป็นใช้งาน

อบจ-อุบล-รถฟารมแทรกเตอร์-03.jpg

เพื่อให้การบริหารทรัพย์สิน (รถฟาร์มแทรกเตอร์) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (รถฟาร์มแทรกเตอร์) ตามคำสั่ง ที่ 39/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและมีมติที่ประชุมในการบริหารจัดการรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยการโอน / ให้ยืม ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 207, 208 และ 215 ที่กำหนดไว้ว่าหลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการ ขาย แลกเปลี่ยน โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศลหรือแปรสภาพ

ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานีให้ความสนใจ ขอรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์จำนวนมาก ซึ่งในการมอบรถครั้งที่ 2 นี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขอรับโอนได้นำส่งหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับโอนทรัพย์สิน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลตาเกา เทศบาลตำบลนาส่วง เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง เทศบาลตำบลนาจาน เทศบาลตำบลศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวาง เทศบาลตำบลห้วยเรือ อบต.โนนสวาง อบต.ม่วงสามสิบ อบต.หนองบ่อ อบต.หนองกินเพล อบต.โนนกาเล็น อบต.ป่าโมง อบต.ยางโยภาพ อบต.โนนผึ้ง อบต.ดอนจิก อบต.สระสมิง อบต.กลางใหญ่ อบต.ศรีสุข อบต.ไหล่ทุ่ง อบต.สำโรง รวม 30 คัน

อบจ-อุบล-รถฟารมแทรกเตอร์-02.jpg