guideubon

 

จิตอาสาเทิดทูนสถาบัน เนื่องในวันทหารผ่านศึก 2567

จิดอาสา-วันทหารผ่านศึก-01.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2567 ที่บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และบริเวณโดยรอบ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี ได้จัดขึ้น

ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการละลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ คุณความดี และความเสียสละของทหารผ่านศึก ที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง และเพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลชนรุ่นหลัง ได้ร่วมรับรู้ในคุณความดีของทุกท่านเหล่านั้น

จิดอาสา-วันทหารผ่านศึก-07.jpg

กิจกรรมในครั้งนี้มีทหารผ่านศึกจากสมรภูมิกรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีพิพาทอินโดจีน กรณีสงครามเวียดนาม กรณีสงครามเกาหลี และกรณีป้องกันประเทศ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 นาย

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้มีคุณูปการต่อชาวอุบลอุบลราชธานี การทำความสะอาดบริเวณรอบศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลราชธานี และการทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าศาลตลอดแนว

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ

สุธน ประกอบพร/จังหวัดอุบลราชธานี

จิดอาสา-วันทหารผ่านศึก-02.jpg

จิดอาสา-วันทหารผ่านศึก-06.jpg

จิดอาสา-วันทหารผ่านศึก-03.jpg

จิดอาสา-วันทหารผ่านศึก-04.jpg

จิดอาสา-วันทหารผ่านศึก-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511