guideubon

 

สมาพันธ์ อบจ.ภาคอีสาน จัดอบรมสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2567

อบจ-ภาคอีสาน-01.jpg

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ หรือข้อเสนอแนะ ระเบียบกฎหมายที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ-ภาคอีสาน-02.jpg

สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มิให้เกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน และเกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การอบรมสัมมนาวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 700 คน ในระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อบจ-ภาคอีสาน-04.jpg

โดยมี นายพิธีกฏ ศรีชนะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เขตที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

อบจ-ภาคอีสาน-03.jpg

อบจ-ภาคอีสาน-05.jpg

อบจ-ภาคอีสาน-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511