guideubon

 

อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566

วัน-อสม-แห่งชาติ-01.jpg

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายกานต์  กัลป์ตินันท์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ตามโครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี  2566  ซึ่งจัดขึ้นที่ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งบูรพา

วัน-อสม-แห่งชาติ-02.jpg

เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" เริ่มตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา  ซึ่ง อสม.เป็นส่วนสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ออกไปสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข เก็บข้อมูล เก็บบันทึกด้านสุขภาพของครอบครัว และรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปกป้องคนในชุมชนจากโรคที่คุ้นเคยตลอดฤดูกาลระบาด ไปเยี่ยมตามบ้านเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การจัดงานครั้งนี้  เพื่อเสริมพลัง สร้างการรับรู้ ให้กับแกนนำสุขภาพ โดยเฉพาะ อสม. ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเน้นย้ำให้ รพ.สต.ในสังกัด จำนวน 54 แห่ง  มี สมาชิก อสม.จำนวน กว่า 4 พัน คน สังกัด อบจ.อุบลฯ ทำการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ตามโครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนพาเหรดของ อสม. จาก รพ.สต.สังกัด อบจ.อุบลฯ การมอบเกียรติบัตรกับ อสม. ที่มีอายุการทำงาน 30 ปี  20 ปี และ 10 ปี  การมอบรางวัลให้กับ อสม. การแสดงนิทรรศการผลงานของ รพ.สต.และ อสม. การแสดงของ อสม.การแสดงหมอลำ และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่พิเศษ  ระหว่าง วีไอพี อบจ.อุบล พบ วีไอพี รพ.สต. และ อสม.สังกัด อบจ.อุบลฯ

วัน-อสม-แห่งชาติ-03.jpg

วัน-อสม-แห่งชาติ-04.jpg

วัน-อสม-แห่งชาติ-05.jpg

วัน-อสม-แห่งชาติ-06.jpg

วัน-อสม-แห่งชาติ-07.jpg

วัน-อสม-แห่งชาติ-08.jpg