guideubon

 

เซ็นทรัล อุบล ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คุณอิทธิพล พิมพ์คงคา Facility Management ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2535

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

โดยมีหน่วยงานจากภายนอกเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ได้แก่ พ.จ.อ. ธนพล ผูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม, นายปกรณ์ เชนพูน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี, พ.ต.ท. รุ่งเพชร โรคน้อย สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี รวมถึงคณะผู้ติดตามทุกหน่วยงานข้างต้น และสื่อมวลชนไกด์อุบลดอทคอม

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสฝึกซ้อมฯ ร่วมกัน และได้รับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วย ส่งผลให้เกิดความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งทุกหน่วยจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมฯ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุไฟไหม้ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ที่บริเวณชั้น 3 และมีผู้ประสบเหตุจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บเป็นลมหมดสติ จำนวน 2 คน ผู้บาดเจ็บบริเวณแขน จำนวน 3 คน และผู้บาดเจ็บบริเวณศีรษะ จำนวน 2 คน

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-04.jpg

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการดับเพลิงในเบื้องต้นตามแผนภายใน จากนั้น ได้แจ้งประสานขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม และสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลฯ

ทุกหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ได้เดินทางมาปฏิบัติการดับเพลิง ระดมกำลังเข้ามาให้การช่วยเหลือ และระดมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในการดับเพลิง กู้ภัย อพยพ และเยียวยาผู้ประสบภัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย

ภายหลังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสร็จสิ้น คุณอิทธิพล พิมพ์คงคา Facility Management ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกหน่วยงาน ที่ทำให้การฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-03.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-05.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-06.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-07.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-08.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-09.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-10.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-11.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-12.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-13.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-14.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-15.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-16.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-17.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-18.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-19.jpg

ซ้อมอพยพหนีไฟ66-เซ็นทรัลอุบล-20.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511