guideubon

 

รร.เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

benchama-วันไหว้ครู-01.jpg

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี  จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู"  ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  โดยนายกิติศักดิ์  กุมภรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น   พร้อมด้วย นายพรพิทักษ์  จันดี  รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ , นายประจักษ์  สีแสด  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ , นายขุนอธิป  ทองผาย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  , นายเชิดศักดิ์  สมศรี  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และคณะครูระดับชั้น ม.1 - ม.6  เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม 2 ช่วง  โดยในคาบที่ 1-2  นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น  เข้าร่วมพิธี  / ในคาบที่ 3-4  นักเรียนระดับ ม.ปลาย  เข้าร่วมพิธี  ที่อาคารโดมอนกประสงค์ 

ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีพิเศษที่ได้จัดกิจกรรมอันดีงามและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันมา ได้ครบทุกระดับชั้น  ชมการแสดงจากนักเรียนความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้แก่  นักเรียนนาฏศิลป์ ,นักเรียนดนตรีพื้นเมืองโปงลางในชื่อชุดการแสดง  "น้อมวันทาบูชาครู"  , นักเรียนดนตรีสากล ขับร้องเสียงประสานในเพลง  พระคุณที่สาม , ครูในดวงใจ , แม่พิมพ์ของชาติ  และนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย  ที่บรรเลงอย่างไพเราะตลอดการจัดกิจกรรมในปีนี้ 

ทั้งนี้ นักเรียนกรรมการสภานักเรียนได้มีส่วนในการเป็นผู้นำนักเรียน เป็นตัวแทนพิธีกรกล่าวบูชาครู และ  นักเรียนชุดตรวจวินัยได้นำธงเดินนำหน้า ขบวนตัวแทนนักเรียนถือพาน ในแต่ละระดับชั้นได้เดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบ  ซึ่งในปีนี้นักเรียนได้ร่วมกันตกแต่งประดับพานได้อย่างสวยงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อร่วมใจกันยกย่องเทิดทูนบูชาพระคุณครู

benchama-วันไหว้ครู-02.jpg

benchama-วันไหว้ครู-03.jpg

benchama-วันไหว้ครู-04.jpg

benchama-วันไหว้ครู-05.jpg

benchama-วันไหว้ครู-06.jpg

benchama-วันไหว้ครู-07.jpg

benchama-วันไหว้ครู-08.jpg

benchama-วันไหว้ครู-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511