guideubon

 

ชาวอุบลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2565

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-01.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมในพิธี

ทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี เป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ชาวอุบลราชธานีจึงร่วมใจกันจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเก่าแก่ของจังหวัด ให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป

โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระเถระจำนวน 9 รูป และพิธีเจิมป้ายศาลหลักเมืองโดยท่านเจ้าคุณ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-02.jpg

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีสักการะ 4 จุด ได้แก่ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ รูปเหมือนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงศ์

ผู้ร่วมพิธีชมการแสดงรำบวงสรวง จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (หนองบัว) และการรำถวายมือ จาก อสม.และกลุ่มผู้สุงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลฯ

ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีผูกผ้าเจ็ดสี และคล้องมาลัยที่ศาลหลักเมือง แล้ว พราหมณ์ในพิธีสวดอัญเชิญเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เริ่มประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-03.jpg

พิธีสุดท้าย ผู้ทรงรำบวงสรวงศาลหลักเมือง ปู่ตาแผ่นดินรำเบิกส่งกระทง เบิกบ้านเบิกเมือง

สำหรับศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) สร้างเมือง พ.ศ.2515 ในสมัย พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

กรมศิลปกรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตูม โดยใช้ไม้ราชพฤกษ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-04.jpg

นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-05.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-06.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-07.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-08.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-09.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-10.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-11.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-12.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-13.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-14.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-15.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-16.jpg

ศาลหลักเมืองอุบล-บวงสรวง65-17.jpg