guideubon

 

สถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565

สินเชื่อ-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานีวัดน้ำ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 115.75 ม.รทก. หรือระดับ 10.75 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.12 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 3.75 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 4,997.50 ลบ.ม./วินาที

สถิติระดับน้ำสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2521 สูงสุด 12.76 ม.
วันที่ 18 ตุลาคม 2493 สูงสุด 11.56 ม.
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 วัดได้ 11.51 ม.
วันที่ 13 กันยายน 2562 สูงสุด 10.97 ม.
วันที่ 27 ตุลาคม 2509 สูงสุด 10.79 ม.
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สูงสุด 10.77 ม.

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 18 อำเภอ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรง นาเยีย และอำเภอบุณฑริก ดูประกาศคลิกที่นี้

เขตภัยพิบัติ-รวมประกาศ-01.jpg

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สรุปแถลงข่าวศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ดังนี้

การกู้คืนเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมและบริการรับส่งประชาชน
1) ทางหลวง 231 ตะวันออก บัวเทิง พ้นวิกฤตน้ำ เริ่มกู้กระสอบทราย
2) ทางหลวง 23 อุบลราชธานี-เขื่องใน ช่วงบ้านดอนชี เปิดใช้งานได้ปกติฝั่งขาออก ถนนอีกฝั่งระดับน้ำ 16 ซ.ม. กำลังวางกระสอบทรายสูบน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ในวันพรุ่งนี้
3) ทางหลวงชนบท ประปา - เซ็นทรัล เปิดใช้งานปกติ
4) ทางหลวง 231 ตะวันตก ฝั่งเซ็นทรัล ปตท.ทัพไท สะพานทางเข้าหาดคูเดื่อ เปิดใช้งานได้แต่ยังมีน้ำท่วมผิวจราจรบางส่วนอยู่ ขอให้ระมัดระวังในการใช้เส้นทาง
5) ทางหลวง 24 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับน้ำ 30 ซ.ม. ยังไม่เปิดใช้งาน รถกระบะ ยกสูงต้องระมัดระวังหากจะใช้เส้นทาง
6) ปิดถนนแจ้งสนิท ช่วงฝั่งโรงพยาบาลเด็กถึงสามแยกไฟแดงศูนย์ลาว ด้วยพบปัญหาใต้ถนนถูกกัดเซาะเป็นโพรงขนาดใหญ่ ระดับน้ำตอนนี้ต่ำกว่าผิวทาง 40 ซ.ม. ต้องรอระดับน้ำลงถึง 3 เมตร จึงจะเข้าซ่อมแซมให้ปลอดภัยได้
7) รถบรรทุกยกสูงรับส่งวงเวียนน้ำพุ - สถานีดับเพลิงวารินฯ เวลา 06.00 - 20.30 น.
8) ยุติบริการรับส่งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช - สะพานหาดคูเดื่อ วันนี้ เวลา 12.00 น. ด้วยไม่มีผู้ใช้บริการ เนื่องจากสามารถเปิดการจราจร 231 เลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตกได้แล้ว

มาตรการสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 สถาบันการเงินของรัฐ
ธนาคารออมสิน
1) เลือกชำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ยร้อยละ 10 – 100 และกรณีอยู่ระหว่างจ่ายดอกเบี้ย
ตามสัญญาแบบคงที่ สามารถขอลดการชำระเงินงวดร้อยละ 50 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2) สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อเดือน ระยะเวลา 1 ปี โดยปลอดชำระค่างวด 3 งวดแรก วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา
3) สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นในปีแรก วงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้เดิมหรือไม่เกิน 5,000,000 บาท
4) สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.49 เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ร้อยละ 100 ของหลักประกัน
5) สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ระยะเวลา 3 ปี วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ทั้งนี้ ยื่นคำขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศภัยพิบัติหรือวันที่ประสบภัยพิบัติ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1) พักชำระหนี้ โดยการพักชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยปรับ
2) สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ปี 2565 – 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี
เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
3) สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 2 หรือประมาณร้อยละ 4.50 ต่อปี เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท

ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
1) ลดเงินงวดและลดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 50 จากเงินงวดที่ชำระปกติ และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน กรณีหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสได้รับความเสียหาย และอยู่ระหว่างจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาแบบลอยตัว
2) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี กรณีปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม หรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท

SMEs Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
สินเชื่อ SMEs Re-Start อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 5.5 ต่อปี ปลอดระยะเวลาชำระเงินต้น 2 ปี วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท

สินเชื่อ-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม-03.jpg

ตอบข้อคำถามของสื่อมวลชนและประชาชน
1) แผนป้องกันตลิ่งพัง ได้มีแผนและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ หากลดลงอย่างรวดเร็วถึงระดับ 112 ม.รทก. จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารน้ำเขื่อนปากมูล พิจารณาการปิดควบคุมการระบายน้ำไม่ให้ลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ตลิ่งพังได้ ส่วนแผนอพยพและแนวทางปฏิบัติสำหรับคนในพื้นที่ หรือคนที่จะผ่านพื้นที่ มีระบบการแจ้งเตือนของชุมชน ทั้งนี้ เหตุที่มีตลิ่งพังในกรณีน้ำท่วมปี 2562 ต่างจากปี 2565 ด้วยปี 2562 พายุเข้าติดต่อกัน 2 ลูก มีน้ำลงมาเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จำนวนมาก ส่วนน้ำทางตอนเหนือแม่น้ำชีแม่น้ำมูลประสบภัยแล้ง ระดับน้ำจึงลดลงอย่างรวดเร็วควบคุมได้ยาก แต่ปี 2565 ระดับน้ำเต็มทุกพื้นที่แม่น้ำมูลแม่น้ำชี น้ำจะค่อยๆลดลงควบคุมได้

2) ถนนเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมเป็นหลุมขนาดใหญ่ หากผิวจราจรส่วนนั้นแห้งสนิทดี หน่วยงานแขวงทางหลวงจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันที
3) จังหวัดได้มีการจัดทำแผนรับสถานการณ์น้ำท่วม สามารถขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จะจัดประชุมร่วมทุกภาคส่วนเพื่อถอดบทเรียน จัดทำแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเสนอการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

4) ถนนแจ้งสนิทที่ปิด ช่วงฝั่งโรงพยาบาลเด็กถึงสามแยกไฟแดงศูนย์ลาว จากปัญหาใต้ถนนถูกกัดเซาะเป็นโพรงขนาดใหญ่ ระดับน้ำตอนนี้ต่ำกว่าผิวทาง 40 ซ.ม. ต้องรอระดับน้ำลงถึง 3 เมตร จึงจะเข้าซ่อมแซมให้ปลอดภัยได้
5) การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน อัพเดทสถานะการณ์อุทกภัยของจังหวัด รับดำเนินการจัดทำเป็น CG เหมือนกับรายงานช่วงโควิด
6) การชดเชยความเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉิน มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุม และปรับเพิ่มขึ้น ตามสภาวะค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป ตามความจำเป็นเท่าที่จ่ายได้
7) มอบตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง อำนวยการจราจรที่จะหนาแน่นในวันทำงานพรุ่งนี้ เส้นทาง 231 เลี่ยงเมืองตะวันตกทัพไทย และบริการรถรับ-ส่ง เส้นทางสะพานเสรีประชาธิปไตย
8) กองบิน 21 ยังเปิดให้ผ่านทางได้ หากจะปิดเส้นทางอย่างไรจะแจ้งก่อน 2 วัน

สินเชื่อ-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม-02.jpg