guideubon

 

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 เขื่องใน ดอนมดแดง เดชอุดม

เขตภัยพิบัติ-เขื่องใน-ดอนมดแดง-เดชอุดม-01.jpg

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เชตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่

อำเภอเขื่องใน
- หมู่ที่ 1-10 ตำบลธาตุน้อย
- หมู่ที่ 1-5, 8, 11, 12 ตำบลท่าไห
- หมู่ที่ 3-7, 10 ตำบลค้อทอง
- หมู่ที่ 2-4, 9, 14 ตำบลสร้างถ่อ
- หมู่ที่ 1-8 ตำบลนาคำใหญ่
- หมู่ที่ 1, 2, 5,9-12 ตำบลเขื่องใน
- หมู่ที่ 2-8, 10, 11 ตำบลชีทวน
- หมู่ที่ 3-7 ตำบลสหธาตุ
- หมู่ที่ 2-3 ตำบลแดงหม้อ
- หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหัวดอน

อำเภอดอนมดแดง
- หมู่ที่ 1-14 ตำบลดอนมดแดง
- หมู่ที่ 1-13 ตำบลเหล่าแดง
- หมู่ที่ 1-10 ตำบลท่าเมือง

อำเภอเดชอุดม
- หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประทาย
- หมู่ที่ 2, 4, 5, 9 ตำบลแก้ง
- หมู่ที่ 1, 2, 4-11, 14-20 ตำบลตบหู
- หมู่ที่ 9, 15 ตำบลทุ่งเทิง
- หมู่ที่ 1-11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี
- หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม
- หมู่ที่ 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14 ,16, 18 ตำบลกลาง
- หมู่ที่ 4, 6, 13, 20, 27 ตำบลเมืองเดซ

เขตภัยพิบัติ-เขื่องใน-ดอนมดแดง-เดชอุดม-02.jpg

เขตภัยพิบัติ-เขื่องใน-ดอนมดแดง-เดชอุดม-03.jpg

เขตภัยพิบัติ-เขื่องใน-ดอนมดแดง-เดชอุดม-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511