guideubon

 

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 ตระการฯ ตาลสุม ทุ่งศรีอุดม

เขตภัยพิบัติ-ตระการ-ตาลสุม-ทุ่งศรีอุดม-01.jpg

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ยตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่

อำเภอตระการพืชผล
- หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ
- หมู่ที่ 5 ตำบลขามเบี้ย

อำเภอตาลสุม
- หมู่ที่ 1, 2, 4, 7 ตำบลจิกเทิง
- หมู่ที่ 1-4, 6, 12 ตำบลนาคาย
- หมู่ที่ 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15 ตำบลตาลสุม

อำเภอทุ่งศรีอุดม
- หมู่ที่ 1-4, 7, 9 ตำบลกุดเรือ

เขตภัยพิบัติ-ตระการ-ตาลสุม-ทุ่งศรีอุดม-02.jpg

เขตภัยพิบัติ-ตระการ-ตาลสุม-ทุ่งศรีอุดม-03.jpg

เขตภัยพิบัติ-ตระการ-ตาลสุม-ทุ่งศรีอุดม-04.jpg