guideubon

 

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 นาจะหลวย นาเยีย น้ำขุ่น น้ำยืน

 เขตภัยพิบัติ-นาจะหลวย-นาเยีย-น้ำขุ่น-น้ำยืน-01.jpg

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่

อำเภอนาจะหลวย
- หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม
- หมู่ที่ 3, 4 ตำบลโนนสมบูรณ์
- หมู่ที่ 1-10 ตำบลพรสวรรค์
- หมู่ที่ 1, 5, 6, 8, 10 ตำบลโนนสวรรค์

อำเภอนาเยีย
- หมู่ที่ 1-13 ตำบลนาเยีย
- หมู่ที่ 1-13 ตำบลนาดี
- หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาเรือง

อำเภอน้ำขุ่น
- หมู่ที่ 1-4, 6-14 ตำบลไพบูลย์
- หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสะอาด
- หมู่ที่ 3, 5, 9, 13 ตำบลขี้เหล็ก

อำเภอน้ำยืน
- หมู่ที่ 1-13 ตำบลเก่าขาม
- หมู่ที่ 3-5, 7, 9, 12-15 ตำบลบุเป๊อย
- หมู่ที่ 2-4, 8 ตำบลยางใหญ่
- หมู่ที่ 4, 5, 8, 10, 11, 13-16 ตำบลสีวิเชียร
- หมู่ที่ 1-7, 9-15, 18-21 ตำบลโดมประดิษฐ์
- หมู่ที่ 1-5, 7-13 ตำบลยาง
- หมู่ที่ 1-12 ตำบลโซง

เขตภัยพิบัติ-นาจะหลวย-นาเยีย-น้ำขุ่น-น้ำยืน-02.jpg

เขตภัยพิบัติ-นาจะหลวย-นาเยีย-น้ำขุ่น-น้ำยืน-03.jpg

เขตภัยพิบัติ-นาจะหลวย-นาเยีย-น้ำขุ่น-น้ำยืน-04.jpg

เขตภัยพิบัติ-นาจะหลวย-นาเยีย-น้ำขุ่น-น้ำยืน-05.jpg