guideubon

 

ประกาศเขตภัยพิบัติ น้ำท่วมอุบล 2565 บุณฑริก พิบูลฯ ม่วงสามสิบ

เขตภัยพิบัติ-บุณฑริก-พิบูล-ม่วงสามสิบ-01.jpg

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่

อำเภอบุณฑริก
- หมู่ที่ 5, 7, 9, 12, 13 ตำบลห้วยข่า
- หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน
- หมู่ที่ 1-5, 10-12 ตำบลบ้านแมด

อำเภอพิบูลมังสาหาร
- หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8 ตำบลไร่ใต้
- หมู่ที่ 5, 10 ตำบลกุดชมภู
- หมู่ที่ 5, 12 ตำบลโพธิ์ไทร
- หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี

- ชุมชนวัดสวนสวรรค์2 ชุมชนวัดสวนสวรรค์2 ชุมชนวัดกลาง1 ชุมชนวัดกลาง2 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก1 ชุมชนวัดโพธิ์ตาก2 ชุมชนวัดสระแก้ว2 ตำบลพิบูล (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร)

- หมู่ที่ 3, 5, 9-15 ตำบลไรใต้
- หมู่ที่ 6, 7. 9, 16 ตำบลกุดชมภู
- หมู่ที่ 1-4, 6-8, 10, 15, 17, 19 ตำบลโพธิ์ไทร
- หมู่ที่ 1-13 ตำบลโพธิ์ศรี
- หมู่ที่ 2, 7, 10 ตำบลนาโพธิ์
- หมู่ที่ 1-23 ตำบลดอนจิก
- หมู่ที่ 1-3, 5, 6, 9, 10 ตำบลทรายมูล

อำเภอม่วงสามสิบ
- หมู่ที่ 5, 8 ตำบลยางโยภาพ
- หมู่ที่ 1, 4-12 ตำบลดุมใหญ่
- หมู่ที่ 1-4, 6, 9 ตำบลไผ่ใหญ่
- หมู่ที่ 1-12 ตำบลหนองเมือง
- หมู่ที่ 1-8 ตำบลหนองช้างใหญ่ 
- หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงสามสิบ
- หมู่ที่ 1-5, 7-12 ตำบลเหล่าบก
- หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาเลิง
- หมู่ที่ 1, 2, 4, 7, 11, 15 ตำบลหนองเหล่า

เขตภัยพิบัติ-บุณฑริก-พิบูล-ม่วงสามสิบ-02.jpg

เขตภัยพิบัติ-บุณฑริก-พิบูล-ม่วงสามสิบ-03.jpg

เขตภัยพิบัติ-บุณฑริก-พิบูล-ม่วงสามสิบ-04.jpg

เขตภัยพิบัติ-บุณฑริก-พิบูล-ม่วงสามสิบ-05.jpg