guideubon

 

อำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพ่อแห่งชาติ-วาริน-01.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลเเสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เเละตัวเเทนประชาชนชาววารินชำราบ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลาย

วันพ่อแห่งชาติ-วาริน-05.jpg

70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่า ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า

เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการ ยังคงเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทย หลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบัน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา ทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันท์ นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย

วันพ่อแห่งชาติ-วาริน-02.jpg

วันพ่อแห่งชาติ-วาริน-03.jpg

วันพ่อแห่งชาติ-วาริน-04.jpg

วันพ่อแห่งชาติ-วาริน-06.jpg