guideubon

 

รายงานผลการเลือกตั้ง นายก อบต. พื้นที่จังหวัดอุบลฯ ปี 2564

เลือกตั้ง-นายก-อบต-อุบล-02.jpg

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายสัญญา กรุงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างการรอใช้สิทธิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเหลื่อมเวลาในการมาใช้สิทธิเพื่อลดความแออัด เป็นต้น ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความปกติเรียบร้อย

สำหรับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้

เลือกตั้ง-นายก-อบต-อุบล-01.jpg

อำเภอกุดข้าวปุ้น
อบต.กาบิน นายปราโมทย์ ลาเลิศ
อบต. แก่งเค็ง นายปารณี ทีอุทิศ
อบต. ข้าวปุ้น นายบุญยัง พรมโพทิน
อบต. โนนสวาง นายบัวผัน วันนา
อบต. หนองทันน้ำ นายธนาวัธ เจริญวงค์

อำเภอเขมราฐ
อบต. แก้งเหนือ นายไพบูลย์ ยุวบุตร
อบต. เจียด นางคำภา คนสัน
อบต. นาแวง นายสุวรรณ คนฉลาด
อบต. หนองสิม นายสนอง บุญราศรี

อำเภอเขื่องใน
อบต. กลางใหญ่ นายเสริม กัญญะภัณฑ์
อบต. ก่อเอ้ นายสุริยา บุญประภาร
อบต. ค้อทอง นายสง่า หาญกล้า
อบต. ชีทวน นายสุวิทย์ ธานี
อบต. แดงหม้อ นายสมชาย สายเสมา
อบต. ท่าไห นางเกษร ยุทธะเสน
อบต. ธาตุน้อย นายสำราญ จันทร์เติม
อบต. นาคำใหญ่ นายอำนวย สมศรี
อบต. โนนรัง นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธ์
อบต. บ้านไทย นายยุรวัฒ ทองผา
อบต. ยางขี้นก นายเทียน แผงฤทธิ์
อบต. ศรีสุข นายพิทักษ์ชัย เกษาพันธ์
อบต. สร้างถ่อ นายประยูร อุทธสิงห์
อบต. สหธาตุ นายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต
อบต. หนองเหล่า นายเย็น​ เชื้อสิงห์
อบต. หัวดอน นายชุมพล ดอกดวง

อำเภอโขงเจียม
อบต. โขงเจียม นายธวัชชัย อินทร์อยู่
อบต. นาโพธิ์กลาง นายสำราญ แก่นโสม
อบต. หนองแสงใหญ่ นายวรจิตร์ เหลืองทอง
อบต. ห้วยไผ่ นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม
อบต. ห้วยยาง นายประกิจ ร่มโพธิ์

อำเภอดอนมดแดง
อบต. คำไฮใหญ่ นายนรคิต อาธิเวช
อบต. ดอนมดแดง นายสมพงษ์ อบคำ
อบต. ท่าเมือง นายอาทิตย์ คณะพันธ์
อบต. เหล่าแดง นายวสันต์ เกษแก้ว

อำเภอเดชอุดม
อบต. กลาง นายรักชาติ อินราช
อบต. แก้ง นายบุญตรี จันทะนาค
อบต. คำครั่ง นางทัศนีย์ สีดา
อบต. ตบหู นายปิยะพงศ์ นนทนี
อบต. ท่าโพธิ์ศรี นายณรงค์ สิมพันธ์
อบต. ทุ่งเทิง นายประสงค์ วิวาสุขุ
อบต. นากระแซง นายสมร อบมาพันธ์
อบต. นาเจริญ นายอรรณพ ตาบุดดา
อบต. นาส่วง นายสมพร มีทองขาว
อบต. โนนสมบูรณ์ นายบุญหนัก ทำนุ
อบต. บัวงาม นายบัวกัน บุญนำ
อบต. ป่าโมง นางสาคร จันทร์เขียว
อบต. เมืองเดช นางสุจิตรา พาพันธ์
อบต. สมสะอาด นายวินัย ประฐม

อำเภอตระการพืชผล
อบต. กระเดียน นายโชคชัย หล้าเพ็ง
อบต. กุดยาลวน นายเทพประทาน เกษมสุข
อบต. กุศกร นายวรสิทธิ์ ชื่นใจ
อบต. เกษม นายวิกาล หนองแคน
อบต. ขามเปี้ย นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข
อบต. คอนสาย นายทองคำ มีหิริ
อบต. คำเจริญ นายประจวบ ผาลีพัฒน์
อบต. โคกจาน นายปัญญากร สามทอง
อบต. เซเป็ด นายถาวร หลุมทอง
อบต. ตระการ นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์
อบต. ตากแดด นายบุญมี ปานคำ
อบต. ถ้ำแข้ นายกำพล บัวพันธ์
อบต. ท่าหลวง นายประกิจ บุญพรม
อบต. นาพิน นางสุพัตรา สุวะจันทร์
อบต. นาสะไม นายประสิทธิ์ โทบุตร
อบต. โนนกุง นายทรงกลด แดนดี
อบต. บ้านแดง นายสุริยัน บุญพรม
อบต. เป้า นายไพจิตร สุวรรณกูฎ
อบต. สะพือ นายอนันต์ ฉวีรักษ์
อบต. หนองเต่า นายสุวรรณ อัปกาญจน์
อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนา นางสุวนิจ อุ่นคำ
อบต. ไหล่ทุ่ง นายเริ่ม จันทร์สุข

อำเภอตาลสุม
อบต. คำหว้า นายสมบูรณ์ สุขมี
อบต. จิกเทิง นายประวิทย์ ภาเรือง
อบต. ตาลสุม นายสุคม พิมพดี
อบต. นาคาย นางสาวราตรี บุญชิด
อบต. สำโรง นานพงษ์ศักดิ์ เจริญต้น
อบต. หนองกุง นายวิทยา แก้วมุก

อำเภอทุ่งศรีอุดม
อบต. กุดเรือ นายกฤษณุ​ เบ้าคำกอง
อบต. โคกชำแระ นายนิรันดร์ บรรประจง
อบต. นาเกษม นายสำลี สิงห์ทอง
อบต. นาห่อม นายนรินทร์ บุญขจร
อบต. หนองอ้ม นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์

อำเภอนาจะหลวย
อบต. โนนสมบูรณ์ นายสุพรรณ์ ปรากฏ
อบต. โนนสวรรค์ นายศิริศักดิ์ สุบิน
อบต. บ้านตูม สมใจ จรรยากรณ์
อบต. พรสวรรค์ นายณรงค์ จรรยากรณ์
อบต. โสกแสง นายนิรันดร์ เสมอสุข

อำเภอนาตาล
อบต. กองโพน นายเชื่อม ลุนลี
อบต. นาตาล นายเรืองชัย อร่ามเรือง
อบต. พะลาน นายสมชาย ขาวสะอาด
อบต. พังเคน นายพินิจศักดิ์ คำวัน

อำเภอนาเยีย
อบต. นาดี นางสิริบูรณ์ สนิทพรรณ

อำเภอน้ำขุ่น
อบต. โคกสะอาด นายชัยชนะ อรจันทร์
อบต. ไพบูลย์ นายโกศล นามมงคล

อำเภอน้ำยืน
อบต. เก่าขาม นายชาตรี ศรีวิชาฐา
อบต. โดมแประดิษฐ์ นางวาสนา คำโส
อบต. บุเปือย
อบต. ยาง นายสังคม สุทธัง
อบต. ยางใหญ่ นายสมัย พลศรี

อำเภอบุณฑริก
อบต. โนนค้อ นายคำพูล พันพุฒ
อบต. บัวงาม นายสุภณ​ กอสุขทวีคูณ
อบต. บ้านแมด นายดนตรี เจริญสุข
อบต. โพนงาม นายคุณากร อักษรพรมราช
อบต. หนองสะโน นายสง่า คู่แก้ว
อบต. ห้วยข่า นายไชยา หาญสมุทร

อำเภอพิบูลมังสาหาร
อบต. ดอนจิก นายอาธิป สายบุญ
อบต. ทรายมูล นายวุธจักร์ บัวชุม
อบต. นาโพธิ์ นายคึกฤทธ์ ชาวนา
อบต. โนนกลาง นายสายลม วงค์ษาสน
อบต. โนนกาหลง นายสวย พรทิพย์
อบต. บ้านแขม นายศักดิ์ ช่วยรักษ์
อบต. ระเว นายวิระสันต์ สมโคตร
อบต. ไร่ใต้ นายสุเวช จันทร์จิตร
อบต. หนองบัวฮี นายแสนทวี ดาราด
อบต. อ่างศิลา นายฤทธิเกียรติ สีแสด

อำเภอโพธิ์ไทร
อบต. โพธิ์ใหญ่ นายพิทักษ์ชัย โสดา
อบต. ม่วงใหญ่ นายมนตรี แก้วชิณ
อบต. สองคอน นายอุทัย ไขยพันโท
อบต. สารภี นายธีรพงษ์ วงค์ผา
อบต. สำโรง นายสมัย เรืองเนตร
อบต. เหล่างาม นายเชย วงศ์พุฒ

อำเภอม่วงสามสิบ
อบต. ดุมใหญ่ นายศุภกร ดอกอินทร์
อบต. เตย นายมนูญ หินผา
อบต. นาเลิง นายสมศักดิ์ รัตนะโสภา
อบต. ไผ่ใหญ่ นายกฤษฎา ยิ่งยืน
อบต. โพนแพง นายอำนวย ป้องปัด
อบต. ม่วงสามสิบ นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ
อบต. ยางโยภาพ นายถาวร ทองย่อย
อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม นายณัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร
อบต. หนองไข่นก นายจรัญ บุญเชื้อ
อบต. หนองช้างใหญ่ นายสวัสดิ์ คำศรี
อบต. หนองเมือง นายปรีชา นิกพิมพ์
อบต. หนองเหล่า นายสมศักดิ์ สายมณี
อบต. หนองฮาง นายศักดิ์ดา นิกพิมพ์
อบต. เหล่าบก นายนิคม สนุกพันธ์

อำเภอเมืองอุบล
อบต. กระโสบ นายอุทัย งามสาย
อบต. กุดลาด นายสุวรรณ บุญจูง
อบต. ขี้เหล็ก นายประมวล พิมพ์หล่อ
อบต. ปะอาว นายนิพนธ์ พันธ์วัตร
อบต. ไร่น้อย นางจิตรา บุญล้อม
อบต. หนองขอน นายชยานันท์ สบายใจ
อบต. หนองบ่อ นายพินิจ ส่งเสริม
อบต. หัวเรือ นางประภาพร เลาหวณิช

อำเภอวารินชำราบ
อบต. คูเมือง นายสกล โสมะเกษตริน
อบต. ท่าลาด นายเฉลิมพล มาลาคำ
อบต. โนนผึ้ง นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ
อบต. โนนโหนน นายกำพล สีดาโคตร
อบต. บุ่งหวาย นายเสถียร รักษารอด
อบต. โพธิ์ใหญ่ นายสุริยา กุคำใส
อบต. สระสมิง นายวินัย วงศาเลิศ
อบต. หนองกินเพล นายอุทิศ ประดิษ์ฐ์ศิลป์
อบต. ห้วยขะยุง นายกำพล สายลาด

อำเภอศรีเมืองใหม่
อบต. แก้งกอก ธนันท อุดมพืช
อบต. คำไหล นายทวี ราสุวรรณ
อบต. ดอนใหญ่​ นายนวลหงษ์​ พรม​ดาว
อบต. ตะบ่าย นายประเศียร ดอกเด็น
อบต. นาคำ นายสมัย หอมศรี
อบต. นาเลิน นายวันชัย ทองหยิบ
อบต. ลาดควาย นายทวี​ โลหะกุล
อบต. วาริน นายพิเชษฐ์ วัฒราช
อบต. สงยาง นายคูณ คามวัน
อบต. หนามแท่ง นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
อบต. เอือดใหญ่ นายเสริม สุยะลา

อำเภอสว่างวีระวงศ์
อบต. แก่งโดม นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์

อำเภอสำโรง
อบต. ขามป้อม ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี
อบต. ค้อน้อย นายถาวร บุญประชม
อบต. โคกก่อง นายเด่นไพศาล วงษาลี
อบต. โคกสว่าง นายโพธิ์ นามฮุง
อบต. โนนกลาง นายนุกูล จันลุน
อบต. โนนกาเล็น นายนัฐพล นันทบุตร
อบต. บอน นายรุ่งโรจน์ กาทอง
อบต. หนองไฮ นายคำปุ่น บุญสาลี

อำเภอสิรินธร
อบต. คันไร่ นายเหรียญ แสนทวีสุข
อบต. คำเขื่อนแก้ว นายสมาน อุ่นวงศ์
อบต. ช่องเม็ก นางวงศ์พิสุทธิ์ ดำรงสิทธิ์
อบต. โนนก่อ นายบุญหลาย คำสิงห์
อบต. ฝางคำ นายจรูญ ธรรมพิทักษ์

อำเภอเหล่าเสือโก้ก
อบต. แพงใหญ่ นายจันทา ศิรินนท์
อบต. โพนเมือง นายไพรัตน์ ขจรเพชร
อบต. หนองบก นายวิทยา พรหมจันทร์