guideubon

 

ตรวจสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานในงานกาชาดอุบลฯ ปี 2564

คุ้มครองผู้บริโภค-งานกาชาดอุบล-01.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี , สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวดอุบลราชธานี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ รวม 7 หน่วยงาน ร่วมแผนการตรวจเฝ้าระวังภาชนะ โฟมบรรจุอาหารและสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานในงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา อาหาร เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และ เครื่องมือแพทย์) โดยผลการตรวจสอบสินค้าในงาน พบร้านที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวน 1 ร้าน พบว่า มีเครื่องสำอางแสดงฉลาก เครื่องสำอางไม่แสดงฉลากภาษาไทย/แสดงฉลากไม่ถูกต้อง จำนวน 24 รายการ จากทั้งหมด 184 รายการ

กรณีที่พบความไม่ถูกต้องของสินค้า ได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้จำหน่ายให้ทราบถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยงดจำหน่ายสินค้า และให้ส่งคืนแหล่งจำหน่ายต้นทางในทันที เพื่อความปลอดภัย และ คุ้มครองผู้บริโภคที่เดินเที่ยวในงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564

คุ้มครองผู้บริโภค-งานกาชาดอุบล-02.jpg

คุ้มครองผู้บริโภค-งานกาชาดอุบล-03.jpg

คุ้มครองผู้บริโภค-งานกาชาดอุบล-04.jpg

คุ้มครองผู้บริโภค-งานกาชาดอุบล-05.jpg