guideubon

 

ครม.อนุมัติวันหยุดราชการ ปี 2564 เพิ่ม 8 วัน

วันหยุดราชการ-2564-01.jpg

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค และเลื่อนวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ แต่จะใช้เฉพาะในปี 2564 เท่านั้น

สำหรับวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษมี 4 วัน ได้แก่
- วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันตรุษจีน
- วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10-15 เม.ย.2564
- วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันชดเชยวันเข้าพรรษา
- วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ เนื่องจากเป็นวันมหิดล

ส่วนวันหยุดราชการประจำภูมิภาคมี 4 วัน ได้แก่
- วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ เนื่องจากประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี
- วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประเพณีวันบุญบั้งไฟ
- วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ เนื่องจากประเพณีสารทเดือนสิบ
- วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เนื่องจากเทศกาลออกพรรษา

นอกจากนี้ ยังมีการเลื่อนวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดราชการ 1 วัน ได้แก่ เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากเดิมหยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.2564 ให้เลื่อนมาเป็นวันศุกร์ที่ 22 ต.ค.2564

การกำหนดวันหยุดดังกล่าวจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 3-6 วัน ส่วนเหตุผลที่รัฐบาลกำหนดให้มีวันหยุดพิเศษและวันหยุดประจำภาคครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากการกำหนดให้มีวันหยุดยาวในช่วงที่ผ่านมานั้น มีผลสำรวจออกมาว่าการให้มีวันหยุดยาว ทำให้ประชาชนออกไปจับจ่ายใช้สอย ไปท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยงานรัฐมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือมีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว หรือมีการนัดหมายไว้แล้ว หากยกเลิกไปจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานราชการนั้นๆ พิจารณาตามสมควรว่าจะให้หยุดหรือไม่ ส่วนภาคเอกชนหรือสถาบันการเงิน จะหยุดหรือไม่หยุดตามที่รัฐบาลกำหนดหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ การที่ ครม. เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเติมดังกล่าว ทำให้ปี 2564 มีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น 24 วัน