guideubon

 

เซ็นทรัลอุบลราชธานี ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-01.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คุณพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2535 

โดยมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาร่วมฝึกซ้อมด้วย ได้แก่ สำนักงานเทศมนตรีเมืองแจระแม สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และไกด์อุบลดอทคอม เป็นสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสฝึกซ้อมฯ ร่วมกัน และได้รับทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของแต่ละหน่วย ส่งผลให้เกิดความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามแนวทางของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้ง ทุกหน่วยจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมฯ และนำไปปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-02.jpg

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุไฟไหม้ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ที่บริเวณชั้น 2 และมีผู้ประสบเหตุจำนวน 4 ท่าน แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บแผลถลอก จำนวน 2 คน ผู้บาดเจ็บหมดสติ และผู้บาดเจ็บแขนหัก  โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ทางศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการดับเพลิงในเบื้องต้นตามแผนภายใน จากนั้น ได้แจ้งประสานขอความช่วยเหลือไปยังฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม และสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลฯ         

ทุกหน่วยงานราชการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ได้เดินทางมาปฏิบัติการดับเพลิง ระดมกำลังเข้ามาให้การช่วยเหลือ และระดมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษาในการดับเพลิง กู้ภัย อพยพ และเยียวยาผู้ประสบภัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย

ภายหลังการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสร็จสิ้น นายพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกหน่วยงาน ที่ทำให้การฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-03.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-04.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-05.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-06.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-07.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-08.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-09.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-10.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-11.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-12.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-13.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-14.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-15.jpg

เซ็นทรัลอุบล-ซ้อมอพยพหนีไฟ-16.jpg