guideubon

 

อุบลฯ จัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ประจำปี 2563

วันหม่อมเจียงคำ-01.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563 ที่บริเวณหน้าวัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

วันหม่อมเจียงคำ-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณ ในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญเลี้ยงพระ การฟ้อนเชิดชูเกียรติ ลำกลอนเชิดชูเกียรติ พิธีวางขันหมากเบ็ง และกล่าวเชิดชูเกียรติ และพิธีเปิดป้ายถนนหม่อมเจียงคำ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อถนนพโลรังฤทธิ์ บริเวณหน้าวัดสุทัศนาราม ถึงแยกศาลแขวงอุบลราชธานี เป็นถนนหม่อมเจียงคำ

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เป็นสะใภ้หลวงในกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ยุค ร.ศ.112 ได้รับพระกรุณาโปรดกล้าพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ) ฝ่ายในเมื่อ พ.ศ.2455

ชาติกำเนิดของหม่อมเจียงคำ ขุมพล ณ อยุธยา สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่มีประวัติไว้ คือ เจ้าปางคำ ผู้ครองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (หนองบัวลุ่มภู) อยู่ในลำดับเครือญาติชั้นที่ 7 เป็นธิดาของท้าวสุรินทร์ชมพู (หมั้น) กับนางดวงจันทร์ เป็นหลานท้าวสุ่ย ราชบุตรเมืองอุบลราชธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงดำเนินการปรับปรุงประเทศ ทั้งในส่วนกลางและหัวเมือง โดยเฉพาะหัวเมืองล่างฝ่ายตะวันออก ได้ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ มาประทับที่เมืองอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2434

วันหม่อมเจียงคำ-03.jpg

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงพอพระทัย นางเจียงคำ ธิดาท้าวสุรินทร์ชมพู จึงขอมาเป็นชายาต่อญาติผู้ใหญ่ คือพระอุบลศักดิ์ประชาบาล (กุคำ สุวรรณกูฏ) พระอุบลการประชานิตย์ (บุญชู พรหมวงศานนท์) พร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่ มีความยินดี จึงอนุญาตนางเจียงคำเป็นพระชายา ทรงมีโอรสร่วมกัน 2 องค์ คือ หม่อมเจ้าอุปลีสาน ชุมพล และหม่อมเจ้า กมลีสาน ชุมพล

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เป็นผู้เสียสละพื้นที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าของตนและคณะญาติ มอบให้เป็นมรดกของชาวอุบลราชธานี ได้แก่

แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธนี
แปลงที่ 2 เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
แปลงที่ 3 เป็นบริเวณทุ่งศรีเมือง และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี (เดิมเป็นโรงเรียนนารีนุกูล)
แปลงที่ 4 บริเวณที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลแขวงอุบลราชธานี และบริเวณบ้านพักผู้พิพากษา
แปลงที่ 5 เป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แปลงที่ 6 เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหลังเดิม อยู่ด้านทิศตะวันตกของทุ่งศรีเมือง (ก่อนตั้งศลากลางหลังเดิม) เป็นที่ตั้งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดิม และมีเสาธงขนาดใหญ่
แปลงที่ 7 เป็นที่ดินที่ทำนได้มอบเป็นมรดกของโอรส 2 พระองค์ ซึ่งต่อมา โอรสได้มอบให้ทางราชการ เมื่อ พ.ศ.2475 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค้ อุบลราชธานี

วันหม่อมเจียงคำ-04.jpg

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ได้รับการถ่ายทอดการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชนมาเป็นอย่างดี ได้แก่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความคารพความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีน้ำใจ ความสง่างาม ความเป็นผู้ดี และวิถีความเป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านการแสดงออกทางกิริยาท่าทางในลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ วรรณกรรมพื้นบ้านและภาพศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝีมือดั้งเดิม การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว จนกลายเป็นมรดกของกุลสตรีเมืองอุบลราชธานีตราบมาเท่าทุกวันนี้

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ได้ปฏิบัติหน้าที่พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ด้วยความรัก ความชื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชน

เมื่อพระเจ้าบรมวศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เสด็จนิวัตรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2453 หม่อมเจียงคำ ได้ตามเสด็จด้วย และเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ สิ้นพระชนม์ หม่อมเจียงคำ จึงกลับประทับที่วังสงัด เมืองอุบลราชธานี/ จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481

วันหม่อมเจียงคำ-05.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จึงงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13

อัลบั้มภาพ https://www.facebook.com/129977483745118/posts/3342438135832354/

วันหม่อมเจียงคำ-06.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-07.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-08.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-09.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-10.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-11.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-12.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-13.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-14.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-15.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-16.jpg

วันหม่อมเจียงคำ-17.jpg