guideubon

 

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล น้อมรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2563

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ นายศิรชัช จัดดี นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 13 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวรายงาน

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-02.jpg

ในงานจัดให้มี พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ครอบครัวญาติอาจารย์ใหญ่ พิธีขอขมา และกิจกรรมทำบุญโรงทาน มีคณะญาติอาจารย์ใหญ่ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานมากกว่า 700 คน ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-03.jpg

นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาต่างๆ อันได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ จำเป็นต้องเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอวัยวะ และหน้าที่การทำงาน เพื่อในอนาคตแพทย์จะได้ทำการวินิจฉัย รักษา ตลอดจนสหวิชาชีพอื่นได้ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อไป

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-04.jpg

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ จึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ที่จะได้พร้อมใจน้อมสำนึกในพระคุณและขอขมาต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ เสียสละร่างกายเพื่อศึกษา เป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลของครอบครัวของอาจารย์ใหญ่สืบไป

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-05.jpg

ด้าน นายศิรชัช จัดดี นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 13 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีร่างอาจารย์ใหญ่จำนวนทั้งหมด 41 ท่าน แบ่งเป็น ร่างดองมนุษย์และร่างโครงกระดูก ในการศึกษาหาความรู้จากการผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่นั้น นักศึกษาที่เรียนรู้ ต่างสำนึกในบุญคุณของท่าน ผู้เสียสละร่างกาย เพื่อเป็นวิทยาทานการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งหลาย

ระหว่างการเล่าเรียนนักศึกษาต่างลงมีด ชำแหละ ร่างกายอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาความรู้ จากทุกอณู ทุกส่วนของร่างกาย กล้ามเนื้อทุกมัด หลอดเลือด เส้นประสาททุกเส้น อวัยวะทุกชิ้นได้ถูกนักศึกษาเรียนรู้ ซึ่งบางครั้งเหล่านักศึกษาอาจเผลอกระทำการล่วงเกิน ทั้งเจตนาหรือมิได้เจตนา ด้วยกาย วาจา ใจ ดังนั้น เหล่านักศึกษาจึงพร้อมใจจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ โดยมี พิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา น้อมจิตขอขมา และกิจกรรมทำบุญโรงทาน

โอกาสนี้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำคณะญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธีขอขมาในห้องมหกายวิภาคศาสตร์ นับเป็นครั้งแรกของครอบครัวอาจารย์ใหญ่ จะได้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่อีกครั้ง หลังจากไม่พบเจอกันมาเกือบ 2 ปี ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตราตรึงใจยิ่ง

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-06.jpg

สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาได้รับโดยตรง นอกเหนือจากได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้ว ยังมีมิตรภาพที่ดี ความรัก ผูกพันระหว่างนักศึกษา และครอบครัวอาจารย์ใหญ่ทั้ง 20 ครอบครัว ซึ่งนักศึกษาที่ได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ทุกคนต่างคิดเสมอว่าตนคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวอาจารย์ใหญ่ และพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไป


เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-07.jpg

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-08.jpg

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-09.jpg

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-10.jpg

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-11.jpg

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-12.jpg

แพทยศาสตร์-อาจารย์ใหญ่-13.jpg