guideubon

 

สา’สุขอุบลฯ เข้ม ลงพื้นที่ “ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย” เทศกาลปีใหม่ 2563

สาสุขอุบล-ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย-01.jpg

อุบลฯ เข้ม ผนึกกำลังพร้อมลงพื้นที่ “ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย” ทำการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดี การตรวจคุณภาพอาหารในกระเช้าปีใหม่และชุดสังฆทาน ตลอดจนการสุ่มเก็บอาหารที่ประชาชนนิยมบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน โดยปฏิบัติการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 ต่อเนื่องไปจนสิ้นเดือน ธ.ค.62 เพื่อส่งความสุขแก่พี่น้องชาวอุบลในเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จะมาถึงนี้

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ ถือเป็นเทศกาล ที่ส่งความสุขให้แก่กัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านสุขภาพ ดังนั้น การเฝ้าระวัง ควบคุม และกำกับดูแลไม่ให้มีอาหารที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคมีการผลิตหรือจำหน่ายในจังหวัด รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีความรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ ถือเป็นภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากส่งผลถึงสุขภาพโดยตรง จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย” ในห้วงเวลานี้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย” กำหนดจัดขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และได้มีความรู้ เข้าใจ และเข้าถึง เรื่องอาหารปลอดภัยอย่างครอบคลุมและครบถ้วน โดยกิจกรรมพอสังเขป มีดังนี้

27 พ.ย. 62 Kick Off “มอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ณ ลานชั้น 1 หน้าท็อปส์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

สาสุขอุบล-ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย-06.jpg

16 ธ.ค. 62 สุ่มตรวจเฝ้าระวังผักผลไม้ที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด รวม 65 ตัวอย่าง ปลอดภัยทุกตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

สาสุขอุบล-ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย-07.jpg

23 ธ.ค. 62 บูรณาการการทำงานร่วมกันกับ คณะทำงานออกตรวจและสอดส่องการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุบลราชธานี สุ่มตรวจฉลากกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดสังฆทาน ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่/เป็นแหล่งกระจายสินค้าสำคัญในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง พบว่า มีการแสดงรายการสินค้า ราคาสินค้า และวันหมดอายุของสินค้าแต่ละรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พบว่ามีการบรรจุสินค้าที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ และชุดสังฆทาน

สาสุขอุบล-ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย-05.jpg

25 ธ.ค. 62 ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เช่น น้ำผลไม้บรรจุขวด เครื่องดื่มหลากสีต่างๆทั้งชนิดบรรจุกระป๋อง/ขวด ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบปัญหาการใช้สีสังเคราะห์และวัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน ส่วนน้ำอัดลมชนิดขวด/กระป๋อง พบปัญหาหมดอายุ

สาสุขอุบล-ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย-04.jpg

26 ธ.ค. 62 สุ่มตรวจฉลากอาหาร และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนกลุ่มเสี่ยง/ ที่พบปัญหา จากแหล่งจำหน่ายรายใหญ่ (ค้าส่ง) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ พบว่า สุ่มตรวจฉลากอาหาร 71 รายการ ถูกต้องทุกรายการ (ร้อยละ 100) สุ่มตรวจฉลากผักผลไม้สด จำนวน 10 รายการ ถูกต้องทุกรายการ (ร้อยละ 100) สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนกลุ่มเสี่ยง/ที่พบปัญหา รวมทั้งสิ้น 5 ตัวอย่าง ได้แก่ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จำนวน 2 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสีและวัตถุกันเสีย และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก/ ลูกชิ้น/หมูยอ) จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาวัตถุกันเสีย บอแรกซ์ และไนไตรท์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

สาสุขอุบล-ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย-03.jpg

27 ธ.ค. 62 ภาคเช้า ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารประเภท เส้นก๋วยเตี๋ยว และหมูยอ ทุกแห่งในจังหวัด และสุ่มเก็บตัวอย่างหมูยอเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารบอแรกซ์ ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ตัวอย่าง ปลอดภัยไร้สารบอแรกซ์ทุกตัวอย่าง (ร้อยละ 100) นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มตรวจฉลากอาหารที่วางจำหน่าย ในร้านจำหน่ายหมูยอทุกแห่ง พร้อมแนะนำผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ภาคบ่าย ตรวจฉลากอาหาร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่จำหน่ายในงานประจำปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ผลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) รวม 65 ตัวอย่าง พบปลอดภัย 64 ตัวอย่างตกมาตรฐาน จำนวน 1 ตัวอย่าง คือ พบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดลูกชิ้น ซึ่งหน่วยตรวจฯ ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ทราบผลและแนะนำวิธีการเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10 ได้ตั้งจุดสาธิตการตรวจวิเคราะห์อาหารที่ร้านนิทรรศการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชมหรือแจ้งข้อมูลร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารเสี่ยงไม่ปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้ ภายในร้านนิทรรศการฯ ยังมีจุดบริการประชาชนด้านสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย เช่น จุดบริการนวดแผนไทย จุดสาธิตอาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทย จุดจำหน่ายอาหารปลอดภัย จุดบริการตรวจสุขภาพ จุดสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำ CPR จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าไปเยี่ยมชม ลองชิม และใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62 จนถึงวันที่ 5 ม.ค.63

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในตอนท้ายว่า ทีมเจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติการมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชั่งตวงวัดฯ อปท. ตำรวจ ที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพมาตรฐาน และการแสดงฉลากของอาหารตามที่กล่าวไปแล้วนั้น ไม่ได้ร่วมกันดำเนินงานเฉพาะในสถานประกอบการขนาดใหญ่ หรือในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบเท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินการในแนวทางและห้วงเวลาเดียวกันในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ขอพี่น้องประชาชนมั่นใจ

สาสุขอุบล-ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย-02.jpg

อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนจะต้องปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตนเองอย่างเต็มที่ ตรวจสอบฉลากด้วยตนเองให้มั่นใจก่อนซื้อ หากเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องแสดงฉลากครบถ้วน ตั้งแต่ชื่อ/ ชนิดของอาหารที่บรรจุ จำนวนที่บรรจุ เลข อย. วัน/ เดือน/ ปี ที่หมดอายุ (อย่างน้อยต้องมีอายุ มากกว่า ๖ เดือน) ราคาสินค้าแต่ละชนิด และราคารวมของกระเช้านั้นๆ หากเป็นชุดสังฆทาน ก็จะต้องตรวจสอบฉลากในลักษณะเดียวกัน หลีกเลี่ยงชุดสังฆทานที่มีการจัดชุดผลิตภัณฑ์อาหารกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีกลิ่นแรง หรือเป็นวัตถุอันตราย/ สารเคมี เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ่านไฟฉาย เป็นต้น เพราะกลิ่นหรือสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจปนเปื้อนในอาหารได้ การเลือกซื้อสินค้าแล้วให้ทางห้าง/ ร้าน จัดกระเช้า/ ชุดสังฆทาน ให้ภายหลังน่าจะเป็นวิธีที่เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากที่สุด

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-262699 ในวันและเวลาราชการ