guideubon

 

พิธีมอบตราตั้งพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-01.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2564 พระเดชพระคุณ พระเทพวราจารย์ ( ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.9 ,ดร. ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ตราตั้งเจ้าอาวาส และตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส แด่พระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยมี พระศรีรัตโนบล ( สุริโย อุตฺตมเมธี ป.ธ.9 ผศ.ดร ) เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ ประธานคณะทำงานคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถวายรายงาน

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-02.jpg

เนื่องด้วย เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ในระดับเจ้าคณะตำบล, เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน 102 รูป หน้าที่ของพระสังฆาธิการ จะต้องปกครอง สอดส่อง ดูแล พระสงฆ์สามเณรในเขตปกครองของตน และจะต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา การที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวให้สมบูรณ์ได้ จะต้องเป็นผู้มีความรู้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน)

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-03.jpg

ดังนั้น สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ จึงได้จัดโครงการอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ที่วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้นิมนต์พระวิทยากรถวายความรู้ 

การอบรมครั้งนี้ใช้เวลาอบรม 3 วัน ได้แก่ วันที่ 14-16 มีนาคม 2564 ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ มีผู้ผ่านการอบรม ดังนี้
1. เจ้าคณะตำบล จำนวน 15 รูป
2. เจ้าอาวาส จำนวน 78 รูป
3. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน 9 รูป 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 102 รูป

การมอบใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล และใบตราตั้งเจ้าอาวาส อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-04.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-05.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-06.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-07.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-08.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-09.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-10.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-11.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-12.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-13.jpg

พระสังฆาธิการ-อุบล2564-14.jpg