guideubon

 

ม.อุบลฯ มอบรางวัลรัตโนบล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ปี 2563

รางวัลรัตโนบล63-01.jpg

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรางวัลรัตโนบล ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยปี พ.ศ.2563 มีมติถวาย/มอบให้ 2 รางวัล ดังนี้

1. พระครูวิมลปัญญาคุณ
2. นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม

พระครูวิมลปัญญาคุณ-รัตโนบล-01.jpg

พระครูวิมลปัญญาคุณ ปัจจุบันอายุ 48 ปี  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อ พ.ศ.2553 ที่บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลตามแนวชายแดน  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เน้นบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและเทคโนโลยีพลังงานที่นำพลังงานแสงอาทิตย์ จนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในนาม “โรงเรียนเสียดายแดด” 

พระครูวิมลปัญญาคุณ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ตั้งแต่ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยโรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ STEM Education  นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนแกนนำในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านพลังงานแสงอาทิตย์

พระครูวิมลปัญญาคุณ สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประยุกต์ใช้งานแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวมีการเรียนรู้ในส่วนเนื้อหาทางฟิสิกส์ ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า โดยผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำไปช่วยลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร ช่วยจัดการเรื่องการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร และประกอบอาชีพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแผงพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งสามารถสร้างงานขึ้นในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานของประชากรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  

พระครูวิมลปัญญาคุณ-รัตโนบล-02.jpg

นอกจากนี้ยังมีโครงการประยุกต์ใช้งานแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพยาบาลเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันทางโครงการได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปแล้วจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก, โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย

พระครูวิมลปัญญาคุณ-รัตโนบล-03.jpg

ด้วยผลงานอันโดดเด่นและการอุทิศตนเพื่อสังคมและประชาชนมาโดยตลอด โดยเป็นที่ประจักษ์ว่าท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอรางวัลรัตโนบล แด่ พระครูวิมลปัญญาคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนสืบไป

ปิยะทัศน์-ทิศนิยม-รัตโนบล-01.jpg

นายปิยะทัศน์  ทัศนิยม ปัจจุบันอายุ 62 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านโนนและสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมื่อ พ.ศ.2516

ปิยะทัศน์-ทิศนิยม-รัตโนบล-02.jpg

นายปิยะทัศน์  ทัศนิยมได้เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหลากหลายอาชีพมาก่อนที่จะเริ่มงานเกษตรที่บ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ.2529  ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาปรับใช้

นอกจากนี้ยังได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้า การทดลอง การสังเกต การสรุปผล และการวิเคราะห์ผล ที่นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งสามารถตกผลึกการเรียนรู้มาใช้ในการผลิตผักอินทรีย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และสามารถส่งต่อความรู้ไปอย่างกว้างขวาง

นายปิยะทัศน์  ทัศนิยม ได้ร่วมวิจัยและพัฒนาผลผลิตงาและพืชผักอินทรีย์ รวมถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาโดยต่อเนื่อง โดยนำนวัตกรรม องค์ความรู้ทางจุลชีววิทยาที่มาปรับใช้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มและเป็นต้นแบบของงานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการขยายผลไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศไทย อาทิ ต้นแบบโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง การยกแคร่ปลูกผัก การปลูกผักโดยไม่ต้องพรวนดิน การเพาะต้นกล้าแบบไม่หยอดหลุม การใช้กระเบื้องลอนคู่ (เก่า) รองแปลงผัก และผู้ริเริ่มตลาดผลผลิตของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ

ปิยะทัศน์-ทิศนิยม-รัตโนบล-03.jpg

นายปิยะทัศน์  ทัศนิยม เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล สนับสนุน รวมทั้งทำหน้าที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง นิยม เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ทุ่มเทเวลา กำลังกาย กำลังใจ จัดสรรพื้นที่บ้านและฟาร์มของตนเองให้เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทำให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวนมาก

ปิยะทัศน์-ทิศนิยม-รัตโนบล-04.jpg

จากผลงานอันโดดเด่นด้วยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ การร่วมงานเพื่อพัฒนาสังคมและการพัฒนานักศึกษากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ประชาชนและสังคม มาโดยตลอด จนเป็นที่ประจักษ์ว่า นายปิยะทัศน์  ทัศนิยม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประเทศชาติเป็นเอนกประการ คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอขอรางวัลรัตโนบล แด่ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนสืบไป