guideubon

 

สภาเทศบาลนครอุบลฯ เห็นชอบร่างงบประมาณ ปี 2563

เทศบาลนครอุบล-827ล้านบาท-01.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เทศบาลนครอุบล-827ล้านบาท-02.jpg

สำหรับการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีครั้งนี้ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้พิจารณาในวาระที่ 2 “ขั้นแปรญัตติ” และวาระที่ 3 “ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่” ซึ่งผลการประชุม สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยหลังจากนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี จะส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนายกเทศมนตรีจะลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป

เทศบาลนครอุบล-827ล้านบาท-03.jpg

สำหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบ่งออกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 799,500,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 27,766,600 บาท รวมงบประมาณ 827,266,600 บาท

Cr.ข่าว หน.พิศาล
Pr.04 ขนิษฐวดี
สุวิทย์ ,ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เทศบาลนครอุบล-827ล้านบาท-04.jpg

เทศบาลนครอุบล-827ล้านบาท-05.jpg