guideubon

 

พระครูเกษมธรรมานุวัตร รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" ปี 2562

รางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง-01.jpg

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพระครูถาวรกิตติธรรม เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

รางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง-03.jpg

ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก พระครูเกษมธรรมานุวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล และเจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ เป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" โดยมีผลงานการอุปถัมภ์หรือคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์

รางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง-02.jpg

ด้วยมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดมอบรางวัล“พระปฐมเจดีย์ทอง”ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 กำหนดบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลในส่วนจังหวัดๆ ละ  1 รูป/คน เพื่อเข้ารับรางวัล ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระศาสนาแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” เสนอบุคคลต้นแบบ ฯ 5 รูป ดังนี้ พระมหาคมสันต์ ญาณเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาเยีย เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาเยีย เขต 1 ,พระวินัยโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม , พระครูเกษมธรรมานุวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ , พระครูสารกิจโกศล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม และ พระศรีรัตโนบล เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ เจ้าอาวาสวัดวารินทราราม ที่ประชุมมีมติคัดเลือกพระครูเกษมธรรมานุวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ เข้ารับรางวัล“พระปฐมเจดีย์ทอง” ผลงานการอุปถัมภ์หรือคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์ อาทิ การช่วยเหลือพัฒนายามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาสังคมคนไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์คนด้อยโอกาสและยากจน การทำพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์ การพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน เป็นต้น